14 Ocak 2012 Cumartesi

Aziz Y�ld�r�m dan Fla� A��klama

?ike soru?turmas? kapsam?nda tutuklu bulunan Fenerbah?e Spor Kul?b? Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, avukatlar? arac?l???yla a??klama yaparak 58. maddenin de?i?tirilmesi giri?imine tepki g?sterdi. Aziz Y?ld?r?m, k?me d??meyle ilgili ise a??k ve net konu?tu: " Kimse d???rmezse biz kendimizi d???r?r?z!"

Fenerbah?e'nin resmi internet sitesinden yap?lan a??klamada, Y?ld?r?m, uzun bir s?redir T?rk Futbolu'nun ?zerinde oynanan Oyunlar? ibretle izlemekte oldu?unu belirterek, "Tasarlanan bu Oyun ad?m ad?m hayata ge?irilmekte ve T?rk Futbolu adeta d?rt bir yandan abluka alt?na al?nmaktad?r. ?stelik, kendilerini T?rkiye Cumhuriyeti'nin ?zerinde g?renler bu projelerini hayata ge?irmek i?in Y?ce Meclisin, yasama, y?r?tme ve hatta yarg? erklerini dahi kullanmaktan ?ekinmemektedirler. Ancak bunu yaparken unuttuklar?

en ?nemli ?ey Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'd?r. ?ok k?sa bir s?re ?nce 6222 say?l? yasada yap?lan de?i?ikli?in kamuoyuna nas?l servis edildi?i herkesin malumudur. Aziz Y?ld?r?m'? kurtarma yasas? olarak kamuoyuna sunulan ve hatta Say?n Cumhurba?kan? taraf?ndan dahi 'Ki?iye ?zel yasa' ?eklinde nitelendirilmek durumunda kal?nan yasan?n sonu?lar? ortada olup bu yasadan kimlerin faydaland?klar? a??k?a ortadad?r. Aziz Y?ld?r?m'?n ismini kullanarak emellerini hayata ge?irenler ?imdilerde yeni bir Oyunu hayata

ge?irmenin pe?indedirler ki; bu yeni Oyunun ad? da 58. maddedir" dedi.

"KAMUOYU A?IK?A B?LMEL?D?R K? 58.MADDE DE???EMEZ VE DE???MEMEL?D?R"

T?rkiye Futbol Federasyonu Talimatnamesinin 58. maddesi ?zerinde yap?lmas? planlanan de?i?ikli?e kar?? ??kan Ba?kan Y?ld?r?m, "Bizim bu madde hakk?ndaki yorumumuz gerek bu de?i?ikli?in pe?ine d??enler ve gerekse T?rkiye Futbol Federasyonu'ndan farkl?d?r. T?rk futbolunda ?ike, te?vik ve te?ebb?s su? ve cezalar? birbirinden ayr?lamaz. Bu eylemleri birbirinden ay?rmak isteyenlerin ger?ek amac? yine Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'?n ad?n? kullanarak birilerini ve baz? kul?pleri kurtarmaktan ba?ka bir ?ey

de?ildir. Bu sebeple; puan silme ve madde ?zerinde yap?lacak de?i?iklikler, taraf?m?zca en sert ?ekilde cevab?n? bulacakt?r. Bu de?i?ikli?i yapmak isteyenler, bunu kimler ve hangi tak?mlar i?in yapt?klar?n? a??klamal?; bunu a??k?a ortaya koymal?d?rlar. Televizyon kanallar? aras?nda mekik dokuyarak ve hatta devlet makamlar?n? dahi kullanarak temiz olduklar?n?, 'Ama bu temizli?in biraz ince ayara muhta? oldu?unu' s?yleyenlere yegane tavsiyem yarg?lanmaktan korkmamalar?d?r" ifadeleri kulland?.

"SU?SUZ OLDUKLARINA ?NANANLAR, YASALARI DE???T?RMEK ???N BU KADAR ?IRPINMAZLAR"

Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, ?ike soru?turmas? iddianamesindeki baz? noktalara dikkat ?ekerek a??klamas?n? ??yle s?rd?rd?:

"G?rsel ve yaz?l? medya ?n?nde Aziz Y?ld?r?m ve Fenerbah?e hakk?nda '?nce asal?m sonra yarg?layal?m' edebiyat? yapanlar?n, kulislerde tasa de?i?ikli?i i?in k?l?ktan k?l??a girmeleri sebepsiz de?ildir. ?imdi kamuoyunun bilgisine bunun baz? sebeplerini sunaca??m. ?ddianamede yer alan ve sadece Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'a atfedilenlere dair iki resim aras?ndaki 7 fark? kamuoyunun takdirine sunuyorum. ?ddianamenin, "iddianamenin ek ko?u?turmaya yer olmad???na dair kararlar", ba?l???n?n 17. Sahifesinin

2.paragraf?nda:

"30.04.2011'de, Diyarbak?r'da oynanan Diyarbak?rspor-Orduspor futbol m?sabakas? ?ncesi Orduspor Kul?p Ba?kan? Nedim T?rkmen'in, Giresunspor Ba?kan? ?mer ?lk?'ye, Diyarbak?rspor Kul?b? eski ba?kan? Abdurrahman Yakut ?zerinden, oynanacak ma??n Orduspor lehine sonu?lanmas?n? sa?lamak i?in ?ike faaliyetinde bulunmas? i?in talepte bulundu?u, ?ahs?n bu ama?la Abdurrahman Yakut'la g?r??t??? ve akabinde taraflar? bulu?turdu?u, yap?lan ileti?im tespit tespitleri neticesinde belirlenmi? ise de; taraflar?n ?ike

ama?l? anla?t?klar?na, Abdurrahman Yakut'un ma?ta ?ike yaparak menfaat temin etti?ine dair somut delil elde edilememi?, kazan? veya sair menfaatin verildi?inin, vaat veya teklif edildi?inin belirlenememi? olmas? nedeniyle su?un unsurlar? olu?mad???" sonu? ve kanaatine ula??lm??sa da; Ayn? iddianamenin 177. Sayfas?nda Bursaspor- ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor m?sabakas?nda Fenerbah?e'nin te?vik primi vermesiyle ilgili "Eylemin De?erlendirildi?i" sonu? b?l?m?nde: "Aziz Y?ld?r?m'?n talimatlar?yla hareket

eden ?lhan Y?ksel Ek?io?lu'nun, Ali K?ratl? ?zerinden; ?brahim Ak?n ve ?skender Al?n gibi baz? ?.B.B. Sporlu futbolcular?n gayr? resmi menajerli?ini yapan Yusuf Turanl? ile 06.03.2011 g?n? oynanan Bursaspor- ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor m?sabakas? ?ncesinde; te?vik primi verilmesi ama?l? anla?ma yapt???, te?vike konu 60.000 TL paran?n ?lhan Ek?io?lu'nun talimat?yla Halil K?ntek arac?l???yla Ali K?ratl?'ya, bu ?ah?s taraf?ndan da Yusuf Turanl?'ya ma? sonras? teslim edildi?i, (Her ne kadar yap?lan

ileti?im tespitlerinde ve telefon detay d?k?m analizi - baz istasyonu ?al??malar?nda; ?brahim Ak?n, ?skender Al?n, Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat isimli ?BB Sporlu futbolcular ve ?BB'nin eski futbolcusu Necati Ate?'le; te?vik primi verilmesi ama?l? irtibat kurulup g?r???ld???ne dair baz? deliller elde edilmi? ise de; bu futbolcularla anla??ld???na, futbolcular?n an?lan ma?tan dolay? te?vik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemedi?inden haklar?nda sevk maddesi tanzim

edilmemi?tir.) Aziz Y?ld?r?m liderli?indeki su? ?rg?t?n?n te?vik primi vererek 06.03.2011 g?n? oynanan Bursaspor- ?.Belediyespor m?sabakas?nda; Bursaspor ile ilgili hedefledikleri sonuca ula?t?klar? belirlenmi?tir" sonu? ve kanaatine ula??lm??t?r. Bu iki resim aras?nda 7 fark bulunmamaktad?r; fark tektir. O da taraflardan birinin Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m olmas?d?r."

A??klamas?nda T?rkiye Futbol Federasyonu y?netimine de yer veren Y?ld?r?m, a??klamas?n? ??yle tamamlad?:

"Son s?zlerim de Tff yetkililerinedir. Yine hayret ve ibretle izledi?im ?zere Tff Y?netim Kurulu, nedeni kendinden menkul ani kararlarla yetkilerini devretmeye kalkmakta ve "Biz yapmad?k ki onlar yapt?" gibi ufak hesaplarla ellerimizle kurdu?umuz bu kurumun sayg?nl???na g?lge d???rmektedir. Unutulmamal?d?r ki; ?ddialara ad? kar??an her kul?p ve yetkilisi yarg?lanacak ve bu konudaki her belge, her delil ve her tape t?pk? bize yap?ld??? gibi kamuoyu ve ba??ms?z yarg??larla payla??lacakt?r. Bu nedenle;

kendilerinin, hi? kimsenin ve hi?bir kul?b?n avukatl???na soyunmalar?na gerek yoktur. Kald? ki Fenerbah?e su?lu bulunursa k?me d??ecektir ve bu kimse taraf?ndan yap?lmazsa bizler eliyle hayata ge?irilecektir. Bu nedenle ki?i ve kurumlar?n, ucuz pop?list yakla??mlar ve ?eli?kili beyanlar ile kamuoyunu yan?ltmas? bo?unad?r. Yap?lmas? gereken; Emniyet M?d?rl???, g?r???n? "19 ma?ta ?ike kesin" olarak a??klayanlar?n ve "son 5 ma??n sonucunu bildi?ini" savunma hakk? kullan?lmadan kesin bir dille iddia edenlerin,

Fenerbah?e'yi 26 Ocak tarihine kadar k?me d???rmelerinin gereklili?idir. Bunu yapmayanlar?n art?k konu?malar? yersizdir ve kendilerine yegane tavsiyem art?k susma haklar?n? kullanmalar?d?r." - ?stanbul
(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 19:46 [3266557]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder