14 Ocak 2012 Cumartesi

Bayraktar: "Fenerbah�elileri Seviyoruz"

Y?ld?z Teknik ?niversitesi (YT?)'n?n bu y?l 10.'sunu d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni", YT? oditoryumunda ger?ekle?tirildi. T?rende, 3 bin ??renci aras?nda yap?lan anket sonucunda ?e?itli kategorilerde ?d?le lay?k g?r?len ki?i ve kurumlar ?d?lleri verildi.

T?rene ?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar?'?n yan? s?ra i?, sanat, siyaset ve m?zik d?nyas?ndan ?ok say?da davetli ve ??renciler kat?ld?. ?d?l t?reni ?ncesi piyanist Anjelika Akbar bir konser verdi. T?rene, ayr?ca Makedonya Devlet Bakan? Hadi Nezir de kat?ld?. YT? taraf?ndan Y?ld?z ??letme Kul?b? ?yeli?i verilen ancak t?rende bulunamayan Cem Y?lmaz bir video ile geceye kat?ld?.

"FENERBAH?EL?LER? SEV?YORUZ"

?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, YT?'n?n d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni"nde yapt??? konu?mada, ?niversitenin y?llard?r bu vatana bilim adam? ve teknik eleman yeti?tirdi?ini belirterek, "Uygulamaya y?nelik, tatbikata y?nelik elemanlar yeti?tiriyor. Bu ?lkenin da??nda, ta??nda, deresinde, tepesinde eme?i olan insanlar? yeti?tirmede ?ok ciddi ad?mlar atm??t?r, ?ok b?y?k hizmetler vermi?tir" dedi. Sanat ve i? hayat?ndan ?ok ?nemli isimlerin ?d?le de?er g?r?ld???n? ifade eden Bayraktar, ?unlar? s?yledi: "Bu, ger?ekten takdire ?ayan bir ?al??ma. Esenler Davutpa?a'daki 1200 d?n?ml?k b?y?k kamp?s alan? hizmet veriyor. Ama ?niversitemiz TOK? ile birlikte yeni ?al??malar yap?yor. Orada in?aatlar da s?ratle devam ediyor. Tamamen bitti?i zaman buradaki bu g?zide mekan ve Davutpa?a'daki o mekan, o zaman bu ?niversitemiz, d?nya ?l?e?inde en ?st s?ralarda ismi an?lacak bir konuma gelecektir. B?yle g?zel bir ?niversiteden mezun oldu?um i?in mutluyum, sevin?liyim. Kendi okulum taraf?ndan da ?d?le lay?k olmak insan?n en b?y?k mutluluk anlar?ndan biri. Bu bak?mdan bana oy veren ??rencilere de te?ekk?r ediyorum. "Daha sonra Rekt?r Prof. Dr. ?smail Y?ksek taraf?ndan Bayraktar'a "Rekt?rl?k ?zel ?d?l?" verildi.

T?ren ??k???nda gazetecilerin, "Trabzon'da s?yledi?iniz s?zler baya?? tepki ald?. Neler s?yleyeceksiniz, o ince ayar nedir?" ?eklindeki sorusu ?zerine Bakan Bayraktar, "Biz Fenerbah?elileri seviyoruz" dedi.

2011 YILINI YILDIZLARI

En be?enilen gazete H?rriyet

En be?enilen haber spikeri Mehmet Ali Birand

En be?enilen k??e yazar? Y?lmaz ?zdil

En be?enilen sabah haber program? ?rfan De?irmenci ile G?nayd?n

En be?enilen e?lence show program? Beyaz Show

En be?enilen k?lt?r sanat program? ?effa Oda G?nari Civao?lu

En be?enilen ekonomisti ??kr? K?z?lot

En be?enilen yazar Z?lf? Livaneli

En be?enilen i? adam? H?sn? ?zye?in

En be?enilen ?irket Do?u? Holding

En be?enilen bankas ?? Bankas?

En be?enilen sosyal sorumluluk projesi "Van ??in Rock" konseri

En be?enilen sivil toplum ?rg?t? AKUT

En be?enilen dizisi "Muhte?em Y?zy?l"

En be?enilen film Kaybedenler Kul?b?

En be?enilen erkek ?ark?c?s? Tarkan

En be?enilen kad?n sanat??s? S?la

En be?enilen ekonomi ve i? dergisi Bloomberg

En be?enilen haber programc?s? Fatih Altayl?

En be?enilen haber kanal? Habert?rk

En be?enilen spor program? % Y?z Futbol R?dvan Dilmen - G?ltekin Onay

En be?enilen kad?n dizi Oyuncusu Beren Saat

En be?enilen erkek dizi Oyuncusu K?van? Tatl?tu?

En be?enilen kad?n tiyatro Oyuncusu Deniz ?ak?r

En be?enilen erkek tiyatro Oyuncus Sel?uk Y?ndem

En be?enilen radyo istasyonu Power FM

En be?enilen radyo program? Matrax Zeki Kayhan Co?kun

En be?enilen m?zik grubu Model

En be?enilen sporcusu Burak Y?lmaz

En be?enilen reklam filmi Mavi Jeans

ONUR ?D?LLER?

Can D?ndar

U?ur D?ndar

Ali K?rca

Zeki Kayhan Co?kun (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 02:56 [3263593]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder