14 Ocak 2012 Cumartesi

�nl� Baterist Evinde �l� Bulundu

Volkan Konak'?n bateristi oldu?u ??renilen Beh?et T?rkekul (50) Moda'daki evinde ?l? bulundu. Kalp krizinden ?ld??? tahmin edilen T?rkekul'un kesin ?l?m sebebi yap?lan incelemelerin ard?ndan netlik kazanacak.

Kad?k?y, Cafera?a Mahallesi Moda Caddesi 184 numarada meydana gelen olay iddialara g?re ??yle geli?ti. ?nl? sanat?? Volkan Konak'?n da bateristi olan Beh?et T?rkekul'un arkada?lar? saat 02.00 s?ralar?nda T?rkekul'un kald??? eve geldi. Arkada?lar?n?n ?srarla zili ?almalar?na ve seslenmelerine ra?men kap? bir t?rl? a??lmad?.

T?rkekul'un sa?l???ndan endi?e duyan arkada?lar? durumu polise ve sa?l?k ekiplerine bildirdi. Apartman?n teras kat?ndaki evin kap?s?n? a?amayan polis ekipleri itfaiyeden yard?m istedi. ?tfaiye ekipleri, yan dairenin teras?ndan Beh?et T?rkekul'un dairesine girerek kap?y?

a?t?.

Eve giren polis ekipleri, T?rkekul'un cans?z bedeniyle kar??la?t?. Olay? haber alan T?rkekul'un yak?nlar? eve ak?n etti.

Kalp krizinden ?ld??? d???n?len Beh?et T?rkekul'un kesin ?l?m sebebi gerekli incelemelerin ard?ndan belli olacak.

Polisin olayla ilgili ba?latt??? soru?turma devam ediyor. - ?stanbul (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 07:36 [3263629]

Yuksekova da KCK Protestosu

Hakkari'nin Y?ksekova ?l?esi'nde Kck operasyonlar? protesto edildi. Yakla??k 2 bin ki?i sloganlar atarak y?r?d?kten sonra bas?n a??klamas? yap?p olays?z da??ld?.

Y?ksekova Bdp ?l?e binas? ?n?nde toplanan yakla??k 2 bin ki?ilik grup, Kck operasyonlar? ve yap?lan g?zalt?lar?n? protesto etmek i?in y?r?d?. Sloganlar atarak Cengiz Topel Caddesi'nde y?r?yerek eski cezaevi kav?a??na gelen grup, burada bas?n a??klamas? yapt?. Bdp ?l?e Ba?kan? R?stem Demir grup ad?na yapt??? bas?n a??klamas?nda, ?? y?ld?r Kck ad? alt?nda y?r?t?len operasyonlar?n siyasi bir soyk?r?m oldu?unu iddia ederek, "Operasyonlar?nda ?imdiye kadar k?rt siyaset?iler, akademisyenler ve halk?n iradesiyle se?ilen milletvekilleri olmak ?zere K?rt halk?n?n siyasi temsilcileri olan 6 bin ki?i tutukland?. Adeta k?rt kapan? kurulmu?tur. Yap?lan yasal de?i?ikliklerle kendi imparatorlu?unu art?k hukuki olarak da ilan eden AKP h?k?meti ve alk??lad???, tebrik etti?i g?venlik g??leri, bir milletvekilinin evinin kap?s?n? k?rabilecek denli pervars?z uygulamalara y?nelmi?tir. Bu tutuklama ve bask? ter?r? katmerlenmektedir" dedi.

Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan grup olays?z da??ld?.

HAKKAR?/Y?KSEKOVA (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:34 [3265434]

Samsun da 4 Katl� Bina ��kt�

Samsun'da tadilat halindeki 4 katl? bo? bina ??kt?. Binada ?al??an 41 ya??ndaki Yal??n Kalkan son anda kurtuldu.

Olay, ?lkad?m ?l?esi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'nde ak?am saatlerinde meydana geldi. ?ddiaya g?re daha ?nce konut olarak kullan?lan ve ba?alt?larak restorant yap?lmak ?zere kiraya verilen 4 katl? bina, restorasyon ve kolon g??lendirme ?al??mas? s?ras?nda b?y?k bir g?r?lt?yle ??kt?. Binan?n i?inde ?al??an ve ??kmeden ?nce ??kan sesler ?zerine kendisini d??ar? atan Yal??n Kalkan son anda g???k alt?nda kalmaktan kurtuldu.

Binan ??kt???n? g?ren ve g???k alt?nda kalanlar oldu?u ??phesiyle olay yerine itfaiye ve sa?l?k ekipleri sevk edildi. ?evrede bir s?re elektirikler ve do?algaz kesildi. Binadan son anda ??kan Yal??n Kalkan, binada kendisinden ba?ka kimsenin olmad???n? s?ylemesi ?zerine arama-kurtarma ?al??mas? sona erdirildi.

G???k alt?nda kalmaktan son anda kurtulan ve olay?n ?okunu ?zerinden atamayan Yal??n Kalkan, "Binay? g??lendiriyorduk. Birinci kat bitmi?ti. Binada benden ba?ka kimse yoktu. Malzemeleri toplarken ses duydum ve kindimi d??ar? att?m. Daha sonra b?y?k bir g?r?lt?yle bina ??kt?" dedi.

?te yandan sokak ?zerinde bulunan lokanta ve kafeteryadaki m??teriler binan?n ??kmesinin ard?ndan korkuyla kendilerini d??ar? att?. Polis olayla ilgili soru?turma ba?latt?. - Samsun

(Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3266743]

Bitlis te Trafik Kazas�: 9 Yaral�

Bitlis'te bariyerlere ?arparak takla atan minib?s kaza yapt? ilk belirlemelere g?re 2'si a??r olmak ?zere 9 ??renci yaraland?.

Bitlis Eren ?niversitesi (BE?) Tatvan Meslek Y?ksekokulu ??rencilerini ta??yan minib?s Bitlis-Tatvan karayolunda bulunan bariyerlere ?arparak takla att?.

Edinilen bilgilere g?re, Serdal Kara y?netimindeki 21 EH 660 plakal? minib?s, ?ehir merkezi giri?indeki Batarya kav?a??nda, kar ya???? nedeniyle kayganla?an yolda kontrolden ??karak bariyerlere ve elektrik dire?ine ?arpt?.

?arpma sonucu devrilen minib?steki s?r?c? Kara ile ??renciler Murat Karata?, Mine Mustafao?lu, Sevgi Y?lmaz, Aykut K?l??, Merve ?eki?, G?lizar Akta?, Melek Mazgir ve Mihriban Mahar yaraland?.

112 Acil Servis ekipleri ile ?evredekilerin yard?m?yla ara?tan ??kar?lan yaral?lar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi alt?na al?nd?. Yaral? 2 ??rencinin durumlar?n?n a??r oldu?u ??renildi.

B?TL?S

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 14:13 [3264975]

�zmir de Faciadan D�n�ld�

?zmir ?e?me'de, otoban levhalar? yan?nda topra?a g?m?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? ele ge?irildi.

?e?me'nin Ovac?k k?y?nde oturan bir k?yl?, gi?elerden y?r?yerek evine giderken, levhalar?n alt?nda siyah bir po?et g?rd?. Ya?murun etkisiyle ?zerindeki topra??n kalkt???n? ve po?etin d??ar?ya ??kt???n? fark eden bir k?yl?, merakla po?eti a?t?. Po?etin i?erisinde ?ok say?da paket oldu?unu g?ren k?yl?ler, hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ilk yapt?klar? ara?t?rmada po?et i?erisinde 29 ayr? paket i?erisine sar?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? buldu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar incelenmek ?zere laboratuvara g?t?r?ld?.

Patlay?c?lar?n kimin taraf?ndan g?m?ld???n? ara?t?ran jandarma ekipleri bir tuzak kurdu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar?n a??rl??? kadar, ayn? po?ete bez ve toprak konuldu. Ekipler, ayr?ca po?etin al?nmas? ihtimaline kar?? i?ine GPRS cihaz? yerle?tirdi. B?lgede 24 saat sivil gezen ekipler, kameralarla da b?lgeyi taray?p patlay?c?n?n al?nmas?n? bekledi. ?? hafta boyunca takip edilen po?eti almaya gelen olmay?nca, GPRS geri ??kar?ld?. Otoban yak?n?nda bulunan iki k?ydeki vatanda?lar tek tek ara?t?r?ld?.

Ayr?ca patlay?c?n?n konuldu?u yerin 100 metre gerisinde bulunan gi?elerin kamera kay?tlar? al?nd?. Gi?elerden ge?en ara?lar?n plakalar? al?narak inceleme yap?ld?. Po?et ?zerinde bulunan parmak izleri ile toprak ?zerindeki ayakkab? izleri de ayr?nt?l? bir ?ekilde incelendi.

?RG?T ?YES? YAKALANMI?TI

?te yandan, ?svi?re'den ?e?me'ye eylem yapmak i?in geldi?i iddias?yla 4 Aral?k 2012'de g?zalt?na al?nan ?rg?t ?yesi M.T.'nin de patlay?c?larla bir ba?lant?s?n?n olup olmad??? ara?t?r?l?yor. Cezeavinde tutuklu bulunan M.T., ifadesinde, "?svi?re'den eylem yapmak i?in ?e?me'ye g?nderildi?ini, kendisini arayacak bir ki?i ile bulu?up bombal? eylem yapaca??n?" s?ylemi?ti. Olayla ilgili soru?turma devam ederken, ele ge?irilen 5 kilo 900 gram A4 patlay?c? imha edildi. Jandarma yetkilileri ele ge?irilen

patlay?c?lar?n miktar?n?n ?ok oldu?unu, 29 par?aya b?l?nd??? i?in en az 29 ayr? eylemin ger?ekle?mesinin ?nlendi?ini s?yledi.
(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 13:53 [3264883]

Zana n�n Evine KCK Aramas�

Bar?? ve Demokrasi Partisi (Bdp) Milletvekili Leyla Zana, Kck soru?turmas? kapsam?nda evinde yap?lan arama ile ilgili olarak, "Aranabilir, aras?nlar. Zindan kap?lar?n? lay?k g?r?yorlarsa tekrar buyurabilirler. ?lkeyi zehire ?evirmesinler o kadar" dedi.

Br?ksel'de bulunan o?lunun yan?na gitmek ?zere Atat?rk Havaliman?'na gelen Diyarbak?r Ba??ms?z Milletvekili Leyla Zana, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.

Ba?bakan Erdo?an'?n se?im ?ncesi umut verici konu?malar? ile se?imin demokratik bir ortamda ge?mesini sa?land???n? belirterek, "Se?im sonras? ba?ar?n?n verdi?i ?zg?venle b?t?n umutlar?n y?k?lmas?na da bizzat kendisi sebep oldu. K?rtleri d??layarak ve K?rtlerin bir hak talebinde bulunulmas?n? engelleyerek g?ndemi de?i?tirdi" dedi.

Ba?bakan Erdo?an'?n kendisine y?nelik "da?a gitsin" s?zlerini de de?erlendiren Zana, " 'Bu sorun nas?l ??z?lecek sorusuna kar??l?k en son olmas? gerekeni ?nce s?ylemeyelim. Silah s?z korusu ise silah? en son konu?al?m. Bu ?lkede olumsuz eyler ya?and?. Olmaz? de?il olurlar? konu?al?m demi?tim' G?n?l isterdi ki Ba?bakan, 'Say?n Zana yan?l?yorsun. Silah g?vence de?ildir, g?vence demokratik ortamd?r, haklar?n karde?li?idir. Sigortan?z benim olu?turaca??m demokratik ?lkedir' deseydi. Bug?n halen ge? de?il. Evlerimiz aransa bile. Bir f?rsat var kendisinin ?n?nde asl?nda" diye konu?tu.

"YAZIKLAR OLSUN" - V?DEO

Ba?bakan Erdo?an'?n da??n yolunu g?stermek yerine ??z?m ?retmesi gerekti?ini savunan Zana, "Umutlar?m?n yok oldu?unu s?yleyemem. Dokunulmazl?klar?m?z kald?r?lsa da evlerimiz aransa da toplumun beklentisi vard?r. Say?n Ba?bakan'a d??en hukuk devletine yara??r bir a??l?m? ?zde ger?ekle?tirmesidir. Bu ?lkede bas?n mensuplar? i?eridedir. Kimse d???ncesini a??klama cesaretini g?sterememekte. Bu korku imparatorlu?u demektir. Yaz?klar olsun diyorum. Bu topluma da kendisine de yaz?kt?r. Ba?bakan?n sevgi ve sayg? ile an?lmas?n? isterim antipati ile de?il" ?eklinde konu?tu.

Zana, Kck operasyonlar? kapsam?nda evinde yap?lan arama ile ilgili olarak da, "Benim ki?isel evim yok zaten yak?n?m?n evi. Kirac?y?m. Aranabilir Aras?nlar. Hi?kimse ile g?r??medim. Ne zaman istiyorlarsa, zindan kap?lar?n? lay?k g?r?yorlarsa tekrar buyurabilirler. ?lkeyi zehir zindana ?evirmesinler o kadar" ifadelerini kulland?.

KCK KAPSAMINDA Leyla Zana'NIN EV? ARANDI - V?DEO

PKK'n?n ?ehir yap?lanmas? Kck'ya y?nelik d?zenlenen operasyon kapsam?nda milletvekili Leyla Zana'n?n ?ankaya'daki evinde polis bir arama ger?ekle?tirdi Sabah 06.30 s?ralar?nda eve gelen polis ekiplerinin evde kimsenin olmamas? ?zerine kap?y? ?ilingir ile a?t??? ??renildi. Polisin evde yapt??? arama ise, yakla??k 3 saat s?rd?. Arama sonras? polis ekiplerinin Leyla Zana'ya ait oldu?u belirtilen bilgisayar ve baz? evraklara el koydu?u belirtildi.

BA?BAKAN ERDO?AN YARGIYI UYARMI?TI - V?DEO

S?z konusu operasyondan 3 g?n ?nce Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Leyla Zana'n?n 'Silah K?rd?n sigortas?d?r' s?zleriyle ilgili AK Parti grup toplant?s?nda ?unlar? s?ylemi?ti:

"Yarg?ya haber veriyorum, duyuruda bulunuyorum. Siz demek ki milletvekili elbisesini bunu i?in, bu ifadeleri kullanmak i?in giydiniz, ?yle mi? 'G?vencemiz silaht?r' diyor. O zaman bu ?at?n?n alt?na niye geldin? Buras? demokratik parlamenter bir sistem, silahl? bir parlamenter sistem yok. O zaman buraya niye geldin, o zaman sen de da?a ??ksayd?n."

LEYLA ZANA NE DEM??T??

"Ben tek tarafl? hi?bir ?eyin anlaml? olaca??n? d???nm?yorum. Her ?eyin mutlak surette bir taraf? vard?r. G?n?m?z ko?ullar?nda demokratik eylemlilikler vard?r. ?ok radikal bir ?ekilde demokratik eylemliliklerin yayg?nla?t?r?lmas? laz?m. Silahl? m?cadele ?u anda herkesi taraf ediyor. Art?k silahl? m?cadele bir noktaya geldi. Ben silahlar?n b?rak?lmas?n? asla tart??m?yorum. O K?rtlerin sigortas?d?r."

Diyarbak?r Ba??ms?z Milletvekili Leyla Zana, Ba?bakan Erdo?an'?n tepkisine sebep olan a??klamalar?na ??yle devam etmi?ti:

"Bu sorun var oldu?u m?ddet?e o silahlar K?rtlerin g?vencesidir. ??nk? biz ge?mi? s?re?leri de g?rm?? insanlar?z. 80'li y?llar? ya?am?? insanlar?z. Kar??l?kl? bir g?vensizlik var. Bu g?vensizli?in giderilmesi i?in belirli ad?mlar?n at?lmas? laz?m. En b?y?k ad?m?n devlet taraf?ndan at?lmas? gerekti?i kan?s?nday?m. ??nk? haks?zl??? u?rayan K?rtler, haks?zl??? da yapan devlettir. K?rtlere bir stat? verilmeden, yasal bir g?vence sa?lanmadan, K?rtlerin silah b?rakmas?n? tart??mamak gerekir. Ama silahlar?n susturulmas? taraftar?y?m. ??nk? art?k gen?lerin kan? akmamal?. Dialog s?reci ba?lad??? zaman yar?n arkam?za d?nd???m?zde ger?ekten de gen?ler i?in hepimiz ?z?lece?iz ve yaralanaca??z."

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 12:51 [3264636]

Dilencilerin Kavgas�n� Polis Durdurdu

Kad?n dilenciler aras?nda ??kan tart??ma kavgaya d?n??t?. Kavga eden kad?nlar?, polis biber gaz? s?karak g??l?kle ay?rd?.

Kayseri Mimar Sinan Park? yan?ndaki otoparkta bug?n ??le saatlerinde bir grup bayan dilenci, s?zl? tart??maya ba?lad?. Yer payla??m? y?z?nden ??kt??? tart??ma k?sa s?rede kavgaya d?n??t?. Kavga s?ras?nda yere d??enler ve yaralananlar oldu. Olay yerine polis ?a?r?ld?. Polisin kavgay? ay?rmaya ?abas? uzun s?rd?. Kavgay? devam eden bayanlar? ay?rmak i?in polis g?z ya?art?c? gaz kullanmak zorunda kald?. Bu s?rada baz? bayan dilenciler de kavgay? g?r?nt?lemeye ?al??an bas?n mensuplar?na s?zl? sald?r?da bulundu. K?f?rler savuran bayanlar? polis tuttu. Kavgaya ?ocuklu bayanlar?n da kar??t??? g?r?ld?. Olay yerine ambulans da geldi. Y?zlerinden ve v?cutlar?n?n ?e?itli yerlerinden yaralanan dilenciler, tedaviyi kabul etmeyince ambulans geri gitti. Polis takviye ekiplerle kavgay? ay?rmay? ba?ard?. Kavgaya kar??an 3 kad?n g?zalt?na al?nd?.Taraflar, polis otosuyla ifadeleri al?nmak ?zere karakola g?t?r?ld?. Polisin uyar?lar? sonras? park i?inde toplanan bayanlar da olay yerinden ayr?ld?. Kavgayla ilgili soru?turma devam ederken g?rg? tan?klar? ayn? b?lgede daha ?nce de benzer olaylar?n ya?and???n? s?yledi.

(Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 13:00 [3264652]

Antalya da 2,9 B�y�kl���nde Deprem

Merkez ?ss? Antalya'n?n Konyaalt? ?l?esi olan Richter ?l?e?ine g?re 2.9 b?y?kl???nde bir deprem meydana geldi.

Bo?azi?i ?niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara?t?rma Enstit?s?'nden al?nan bilgiye g?re saat 17.22'de meydana gelen, y?zeye yak?n noktada 4 kilometre derinli?i olan 2.9 b?y?kl???ndeki deprem, Konyaalt?'nda hissedildi. Pani?e neden olan deprem, can ve mal kayb?na yol a?mad?. - Antalya

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 17:41 [3266179]

View the original article here

"Karakol Yok Polis Merkezi Var"

??i?leri Bakan Yard?mc?s? Osman G?ne?, eskiden karakollar oldu?unu ifade ederek, "?imdi karakol yok. Art?k polis merkezlerimiz var" dedi.

Sivas'ta bir dizi programa kat?ld?ktan sonra geceyi Tokat'ta ge?iren ??i?leri Bakan Yard?mc?s? Osman G?ne? beraberinde Emniyet Genel M?d?r? Mehmet K?l??lar ile birlikte Tokat Valisi ?erif Y?lmaz'? makam?nda ziyaret etti. Valilik giri?inde polis mangas?n? selamlayan G?ne?, valilik ?eref defterini imzalad?. Bas?n mensuplar?na teknik anlamda ziyarette bulundu?unu ifade eden G?ne?, bakanl??? ile ilgili de?erlendirmede bulunarak kaymakamlarla bir araya geleceklerini s?yledi. Tokat'a polis akademisi yap?l?p

yap?lmayaca?? y?n?nde bas?n mensuplar?n?n sorular?na kar?? G?ne?, ??i?leri Bakanl??? olarak Polis Meslek Y?ksek Okulu ba?lam?nda kendilerine bir teklif yap?lmad???n?n alt?n? ?izerek, "Bu bir ihtiya? meselesi zaman?nda harekete ge?me meselesi. Sivas'ta var. ??nk? zaman?nda geni? bir alan tahsis edilmi?. Bizimde ihtiyac?m?z vard?. ?evremizdeki bir?ok dost, karde? ?lkeler ?zellikle e?itim alan?nda bizden yard?m ve destek bekliyor. Bu okullar? o ama?la bir k?sm?n? kullanmaya ba?lad?k. Sivas'ta bunlardan birisi.

491 Afganl? polis amirini mezun ederek g?nderdik. Bizden yard?m isteyen ?imdi M?s?r, Libya gibi bir?ok ?lke var. Bu ihtiya?lar artt?k?a bir bakars?n?z, ihtiya? zuhur ederse bir ?ey yap?labilir. Ama ?uan planlanm?? bir ?ey yok" diye konu?tu.

Karakollarda uygulanan de?i?imlere dikkat ?eken G?ne?, "Eskiden polis karakollar?m?z vard?. ?imdi karakol yok. Art?k polis merkezlerimiz var. Ge?ti?imiz y?llardan birisi de polis merkezleri y?l? ilan etmi?tik. Polis merkezlerini daha iyi hale getirerek vatanda??n rahat?a hizmet almas?n? sa?layacak fiziki imkanlar? sa?lamaya y?nelik b?y?k gayretler g?sterildi. ?lke genelinde ?ok g?zel ?eyler yap?ld?" ?eklinde konu?tu.

Eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu?'un yarg?lanma s?reci ile ilgili sorulara ise G?ne?, "Buraya ben teknik ziyaret yapmaya geldim. O i?e o platformda g?rev yapan b?y?klerimize sorars?n?z. Ben netice itibariyle devlet memuruyum" diye cevap verdi.

"POL?S?M?Z D?NYA STANDARDINI 3-4 AY ???NDE YAKALAMAK DURUMUNDA"

Emniyet Genel M?d?r? Mehmet K?l??lar ise memleketi Tokat'ta e? dost ziyaretinde bulunurken, bir yanda da ?al??malar?na devam ettiklerini s?yledi. K?l??lar, baz? standartlar? yakalad?klar?nda Polis Meslek Y?ksekokullar?n bir?o?unun kapatmalar? gerekece?ini ifade ederek, "?uan da 29 Polis Meslek Y?ksekokulumuz var. Y?ksekokul mezunlar?n? al?p e?itime ald???m?z 10 tane Polis Meslek E?itim Merkezimiz var. 250 bine yak?nda polisimiz var. Yani bizim normalde d?nya standartlar?nda 250 ki?iye bir polis d??erse

iyidir. Biz o standard? 3-4 ay i?erisinde yakalamak durumday?z. Standard? yakalad?ktan sonra mevcut okullar?n bir?o?unu kapatmam?z gerekecek. Yani bu okullara ihtiyac?m?z kalmayacak. Dolay?s? ile 3-4 sene sonra kapataca??m?z okullu yeniden okul a?mak, bakanl?k politikas? olarak yeni okul a??lm?yor. ?lla a??lacaksa yerel imkanlarla sa?lanan alt yap? bina varsa, kapasitesi bin ki?inin ?zerinde imkan sa?lan?rsa ancak b?yle a?ar?z diye bakanl???m?z?n prensip karar? var" ?eklinde konu?tu.

"?ZEL HAREKET POL?S? ?HT?YA? OLAN HER YERDE ?ALI?IYOR"

Bir gazetecinin sorusu ?zerine ?zel hareket polisinin ?nceki y?llarda da k?rsalda jandarma ve askerle g?rev yapt???na dikkat ?eken K?l??lar, konu?mas?na ??yle devam etti:

"Bu, devletin ald??? bir karard?r. ?uanda el birlili?i jandarmam?z TSK ile birlikte ?al???yoruz. Son derece g?zel bir uyum, i?birli?i var. Bu da ter?rle m?cadeledeki etkinli?imizi olumlu manada etkiliyor. Gayet iyi gidiyoruz bir sorun yok. ?zel hareket polisi ihtiya? olan her yerde ?al???yor. Sadece do?uda ?al???yor gibi bir ?ey yok."

Vali ?erif Y?lmaz ise ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirerek, Tokat'ta emniyet hizmet binalar? ile ilgili ?al??malar?n devam etti?ini kaydetti. G?n?n an?s?na Vali Y?lmaz, konuklar?na ceviz sand?kla birlikte Tokat'?n el sanat? ?r?nlerinde yazma hediye etti.

Daha sonra Tokat Belediye Ba?kan? Adnan ?i?ek'i makam?nda ziyaret eden Bakan Yard?mc?s? G?ne?, tarihi belediye binas?na hayran kald?. Ba?kan ?i?ek, g?n?n an?s?na bak?r ibrik hediye etti?i G?ne?, ayr?ca ?l Jandarma Komutanl??? ve ?l Emniyet M?d?rl???ne ziyaretlerde bulundu. - Tokat (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 13:55 [3264886]

Mahkeme Salonunda �i� K�fte Sefas�

Bart?n'?n Ulus il?esindeki adliye ?al??anlar?, mesai saatinde mahkeme salonu i?inde ?i? k?fte yaparak yedi.

Ulus adliye binas?nda, adliye g?revlileri ?i? k?fte yapt?. Adliye katibi ?i? k?fteyi haz?rlarken, haz?rlanan ?i? k?fteler savc?, hakim ve adliye g?revlilerine da??t?ld?. ?i? k?fte yemek i?in adliye ?al??anlar? s?rayla mahkeme salonuna girdi. Adliye katibi ?i? k?fteyi san?k, m??teki ve ma?durlar?n ifade verdi?i s?ran?n ?st?nde yapt?.

Adliye ?al??anlar? mahkeme salonu i?inde ?i? k?fte yap?p yerken vatanda?lar da mahkeme salonunun kap?s?n?n ?n?nde bekledi. Vatanda?lar duruma tepki g?sterdi. - BARTIN

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 10:31 [3263950]

"Deh�etli Bir Patlay�c�"

?stanbul Valisi H?seyin Avni Mutlu ve ?stanbul Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n, Bah?e?ehir'de ele ge?irilen patlay?c?yla ilgili a??klamada bulundu. Ba?bakan Erdo?an'?n Ba?ak?ehir Belediyesini ziyaretine kat?lan Mutlu, ??k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

Vali Mutlu, "Olimpiyat stadyumu ?evresinde, izledi?imiz bir istihbarat?n sonucunda ele ge?irilen bir bomba d?zene?i var . Bunun ilgili elimizde bir ki?i var " dedi. Ele ge?irilen ki?inin ter?r ?rg?t? mensubu oldu?unu s?yleyen Mutlu, " 5 kilo civar?nda ?nemli bir patlay?c? madde oldu?u tespiti var. Cinsi konusunda laboratuvar incelemesi s?r?yor. Hedefleri konusunda istihbarat?m?z ciddi ?al??may? s?rd?r?yor" ?eklinde konu?tu.

EMN?YET M?D?R? ?APKIN : ??MD?YE KADAR OLANLARIN HEPS?NDEN ?NEML?

Vali Mutlu'ya e?lik eden ?stanbul Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n da, " Deh?etli bir patlay?c?, ?nemli bir patlay?c?, plastik bir patlay?c?, ?imdiye kadar olanlar?n hepsinden daha ?nemli" diye konu?tu.

?A-?A (MK) - ?stanbul (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:42 [3265504]

Karla Kar���k Ya�mur Uyar�s�

Yap?lan son de?erlendirmelere g?re; ?lkemizin do?u b?lgelerinde aral?klarla g?r?lecek ya???lar; G?neydo?u Anadolu B?lgesi ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmara? ?evrelerinde ya?mur ve sa?anak olarak g?r?lece?i tahmin ediliyor.

Ya??? alan di?er yerlerde ise karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde olaca?? tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde i? ve do?u b?lgelerde buzlanma ve don olay? bekleniyor.

Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nden al?nan tahminlere g?re; hava s?cakl??? Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, di?er yerlerde ?nemli bir de?i?iklik olmayacak. R?zgar?n genellikle kuzey ve kuzeydo?u, Marmara ile i? kesimlerde bat? ve g?neybat? y?nlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esece?i tahmin ediliyor.

Baz? illerimizde beklenen hava durumuyla g?n?n en y?ksek s?cakl?klar? ise ??yle:

Ankara: Par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olay? bekleniyor) 5

?stanbul: Par?al? ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah saatlerinde y?ksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olay? bekleniyor) 9

?zmir: Par?al? ve az bulutlu 11

Adana:

Par?al? ve ?ok bulutlu 13

Antalya: Par?al? ve az bulutlu 15

Samsun: Par?al? ve ?ok bulutlu 9

Trabzon: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu 9

Erzurum: ?ok bulutlu, aral?kl? kar ya???l? (?l genelinde kuvvetli buzlanma ve don olay? bekleniyor) -3

Diyarbak?r: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu, y?ksekleri karla kar???k ya?mur ve kar ya???l? 5

?stanbul (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:29 [3263718]

View the original article here

Ba�ak�ehir de 6 Kilo Patlay�c� Bulundu

Kck soru?turmas? kapsam?nda Ba?ak?ehir'de yap?lan kaz?da 6 kilo 900 gram C4 patlay?c? ele ge?irildi.

Olimpiyat Stad? yak?nlar?ndaki a?a?l?k alanda dedekt?r ve k?peklerle yap?lan aramalar saat 13.00 s?ralar?nda sonu?land?.

?stanbul (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 14:33 [3265073]

Rauf Denkta� Hayat�n� Kaybetti

Yak?n Do?u ?niversitesi Hastanesi yo?un bak?m servisinde tedavi g?ren KKTC Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta? hayata g?zlerini yumdu.

Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta?'?n tedavi g?rd??? Yak?n Do?u ?niversitesi (YD?) Hastanesi'nde hayat?n? kaybetmesinden sonra b?y?k hareketlilik ya?and?.

KKTC 1. Cumhurba?kan? Rauf Denkta? 24 may?s 2011 tarihinde beyin kanamas? nedeniyle Yak?ndo?u Hastanesine yat?r?lm?? ve yo?un bir tedavi s?recinden sonra 29 Ekim 2011'de taburcu edilmi?ti. Denkta? son olarak 8 Ocak'ta v?cudundaki su kayb?na ba?l? olarak YD? Hastanesine kald?r?lm?? 5 g?nl?k ya?am m?dahalesi verdikten sonra hayata g?zlerini yumdu.

Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu'nun yan? s?ra Ba?bakan ?rsen K???k, Kuvvet Komutanlar? ve pek ?ok ?st d?zey yetkili Denkta?'?n tedavi g?rd??? YD? Hastanesi'ne ak?n etti.

KIBRIS TAR?H?NE DAMGASINI B?YLE VURDU

27 Ocak 1924'de Baf'da d?nyaya gelen Rauf Denkta?'?n ?mr?, egemenlik ve varolu? m?cadelesiyle ge?ti. K?br?s tarihine damgas?n? vuran Denkta?, T?rk d?nyas?n?n ?nemli liderleri aras?nda yerini ald?.

?mr?n?n son dakikalar?na kadar devletin varl???n? vurgulayan ve K?br?s T?rklerine s?rekli, "Devlete ve ba??ms?zl??a sahip ??k?n, anavatan T?rkiye'ye g?venin" ?a?r?s? yapan Denkta?, K?br?s T?rklerinin e?it egemen hakk?ndan, T?rkiye'nin etkin ve fiili garantisinden ve T?rk askerinin adadaki varl???ndan taviz vermedi. KKTC'nin kurucu Cumhurba?kan? Denkta?, hasta yata??nda dahi devleti d???nd?.

Son anlar?nda bile K?br?s Rum taraf?na "Buras? ba??ms?z bir cumhuriyettir" diye seslenen Denkta?, 23 Aral?k 2011'de, hayat?n?n ele al?nd??? bir etkinli?e g?nderdi?i mesajda, "M?cadelenin yeni nesle anlat?lmas? herkesin vatan borcu" demi?ti.

Rauf Denkta?, hayat?n?n anlat?ld??? belgesel sonras?nda, ekrandan yapt??? konu?mada, 197 g?nl?k hastal?k s?recinde kendisini aray?p destek olan, kendisi i?in dua eden herkese te?ekk?r ederek, K?br?s T?rk halk?n?n sevgisinden moral buldu?unu, motivasyonunun artt???n? s?ylemi?ti.

K?br?s T?rk halk?na, devletine sahip ??kmas? i?in ?a?r?da bulunan Rauf Denkta?, "Devletsiz kalmak her ?eyiyle aciz kalmak demek, ba?kas?na muhta? olmak demektir. Devletsiz ya?ayan insanlar olabilir ama devletsiz ya?ayan millet yoktur. K?br?s T?rk halk?, T?rk milletinin ayr?lmaz, kopmaz bir par?as?d?r" demi?ti.

K?br?s T?rk halk?n? kurtarmak i?in verilen m?cadelenin unutulmamas? gerekti?ini vurgulayan Denkta?, bu m?cadelenin yeni nesillere anlat?lmas?n?n herkesin vatan borcu oldu?unu ifade etmi?ti.

"BA?IMSIZLIKTAN VAZGE?MEY?N"

K?br?s T?rk halk?n?n, gelece?e bakarak, ge?mi?te ya?ananlar?n bir daha olmamas? i?in dik durmas?, T?rkl???yle gurur duyarak, Atat?rk ilkelerinden taviz vermemesi gerekti?ini vurgulayan Denkta?, "Devlet demek H?rriyet demektir, dimdik ayakta durup, kimsenin boyunduru?u alt?na girmemek demektir. Ba??ms?zl???n?zdan asla vazge?meyin" demi?ti.

M?zakere masas?nda bunlar?n bilinciyle oturulmas? gerekti?ini, Mara?, G?zelyurt ve Karpaz yar?madas? konusunda asla taviz verilmemesi gerekti?ini dile getiren Denkta?, "Karpaz stratejik bak?mdan ?ok ?nemli bir b?lge. Asla taviz verilmeyece?ini herkesin bilmesi gerek" ifadesini kullanm??t?.

"Kimse bizi bu yurttan, vatandan mahrum edemez" diyen Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n Anavatan T?rkiye'ye g?venmesini istemi?ti.

"Anavatana gelecek her zarar, bize de zarar verecektir" ifadesini kullanan Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n kimseye muhta? olmadan ya?ama, her zorlu?un ?zerinden gelecek g?c? oldu?unu kaydetmi?ti.

Denkta?, KKTC Devleti'nin bir evlat gibi oldu?unu, bu evlad? ya?atmak gerekti?ini, ona zarar vermeye ?al??an herkese "dur" demenin t?m K?br?sl? T?rklerin g?revi oldu?unu vurgulam??t?. 

LEFKO?A
(Anadolu Ajans?) 4 saat ?nce.. [3266715]

Tarihi Saat Kulesi

Konak Meydan?'nda bulunan tarihi saat kulesi k?r?k ?e?me ve mermerleri ile ?a?k?nl?k olu?turuyor.

II. Abd?lhamid'in (h?k?mdarl???: 1876-1909) tahta ??k???n?n 25. y?l? i?in 1901'de Sadrazam Mehmet Said Pa?a taraf?ndan Alman Konsolosluk binas?n? yapan mimara yapt?r?lan 25 metre boyundaki saat kulesinin ?evresinde bulunan ?e?melerden su i?mek isteyen vatanda?lar g?rd?kleri manzara kar??s?nda ?ok ge?irdiler. ?e?melerin ve baz? mermerlerin k?r?k oldu?unu g?renler

"Sorumlular bulunup k?r?k olan ?e?me yeniden onar?ls?n. Bu manzara i? a??c? de?il. L?tfen yetkililer bu konuyla ilgilensin" dediler.

?ZM?R (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:51 [3263786]

Efsane Futbolcu Hayat�n� Kaybetti

Fenerbah?e'nin efsanevi futbolcusu Lefter K???kandonyadis, tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybetti.

Rahats?zl??? nedeniyle 9 Ocak Pazartesi g?n? Amerikan Hastanesi'ne kald?r?lan ve zat?rre te?hisiyle yo?un bak?m ?nitesinde tedavi alt?na al?nan Lefter, saat 20.0O s?ralar?nda vefat etti.

Fenerbah?e Kul?b?, internet sitesinde "Camiam?z?n ac? kayb?" ba?l???yla yap?lan a??klamada, ??yle denildi:

"105 y?ll?k Fenerbah?e Kul?b? tarihinin gelmi? ge?mi? en b?y?k ve sembol sporcular?ndan biri olan de?erli b?y???m?z Lefter K???kandonyadis'i kaybetmi? bulunuyoruz.

Bir s?redir rahats?zl??? nedeniyle hastanede tedavi g?ren de?erli b?y???m?z bu ak?am saatlerinde hayata g?zlerini yummu?tur. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, t?m camiam?z ve spor kamuoyuna ba?sa?l??? diliyoruz."

FENERBAH?E'DE1947-1964 YILLARINDA FORMA G?YD?

Lefter K???kandonyadis, 22 Aral?k 1925'te ?stanbul'da do?du.

Fenerbah?e'de 1947-1964 y?llar? aras?nda forma giyen Lefter, sar?-lacivertlilerde ?stanbul Profesyonel Ligi'nde 2, T?rkiye ?ampiyonas?'nda ise 3 kez ?ampiyonluk ya?ad?.

Kariyerinde 832 gol atan efsane futbolcu, Fenerbah?e formas?yla ??kt??? 615 ma?ta 423 gol kaydederken, ?stanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol kral? oldu.

50 kez de milli formay? giyen "Ordinary?s" lakapl? Lefter K???kandonyadis, ayr?ca yurt d???nda ?talya'n?n Fiorentina ve Fransa'n?n Nice tak?mlar?nda oynad?. Lefter bir sene de Johannesburg'da antren?r futbolcu olarak g?rev yapt?.

Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda b?rakt?ktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersinspor'da teknik direkt?rl?k yapt?.

AZ?Z YILDIRIM'A B?R MEKTUP YAZMI?TI

Efsane futbolcu Lefter K???kandonyadis, hastaneye kald?r?lmadan ?nce duygusal bir mektup yazd??? Aziz Y?ld?r?m'dan helallik istemi?ti.

Hayat?n? kaybeden efsane futbolcu Lefter K???kandonyadis, zat?rre te?hisiyle hastaneye kald?r?lmadan ?nce, Metris Cezaevi'nde bulunan Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'a duygusal bir mektup yazm??t?. Lefter'in, torunu arac?l???yla Y?ld?r?m'a ula?t?rd??? mektupta ?u ifadeler yer alm??t?:

"?lk ?nce sana g??, kuvvet ve sab?rlar diliyorum. Fenerbah?e'ye ve sana haks?zl?k yap?ld???n? d???n?yorum. Bunlar? yan?na gelip s?ylemeyi isterdim, fakat doktorum izin vermiyor. R?dvan da sa? olsun helikopter temin etmi? beni sana getirmek i?in. U?maktan ?ekinmeme ra?men gelmek istedim sana, ama izin vermiyorlar lanet olsun. Ben formay? giyerek hizmet ettim Fenerbah?e'ye. Sen ise ba?kan olarak inan?lmaz i?ler ba?ard?n. Gelip g?zlerimle g?rd?m. Daha yapaca??n ?ok i? var. Y?rekten s?yl?yorum ki yapacaks?n.

Moralini bozma sak?n. G?r?yorum ben, herkese senin arkanda. Ge?en g?n taraftarlar geldi buraya. G?rd?m herkes dua ediyor sana. Haluk Herg?n ve Alp Bac?o?lu hayat?m? yaz?yor, yak?nda bas?lacak. Sen de bir ka? sat?r yazarsan bu kitap i?in sevinirim. Yan?na gelemiyorum ama sana torunum ?zlem'le bir resmimi ve mektubumu g?nderiyorum. Benim i?in yapt?klar?n? unutamam asla. Ne kadar ?mr?m kald? bilemem. Hakk?n? helal et yeter benim i?in."


Bayraktar: "Fenerbah�elileri Seviyoruz"

Y?ld?z Teknik ?niversitesi (YT?)'n?n bu y?l 10.'sunu d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni", YT? oditoryumunda ger?ekle?tirildi. T?rende, 3 bin ??renci aras?nda yap?lan anket sonucunda ?e?itli kategorilerde ?d?le lay?k g?r?len ki?i ve kurumlar ?d?lleri verildi.

T?rene ?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar?'?n yan? s?ra i?, sanat, siyaset ve m?zik d?nyas?ndan ?ok say?da davetli ve ??renciler kat?ld?. ?d?l t?reni ?ncesi piyanist Anjelika Akbar bir konser verdi. T?rene, ayr?ca Makedonya Devlet Bakan? Hadi Nezir de kat?ld?. YT? taraf?ndan Y?ld?z ??letme Kul?b? ?yeli?i verilen ancak t?rende bulunamayan Cem Y?lmaz bir video ile geceye kat?ld?.

"FENERBAH?EL?LER? SEV?YORUZ"

?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, YT?'n?n d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni"nde yapt??? konu?mada, ?niversitenin y?llard?r bu vatana bilim adam? ve teknik eleman yeti?tirdi?ini belirterek, "Uygulamaya y?nelik, tatbikata y?nelik elemanlar yeti?tiriyor. Bu ?lkenin da??nda, ta??nda, deresinde, tepesinde eme?i olan insanlar? yeti?tirmede ?ok ciddi ad?mlar atm??t?r, ?ok b?y?k hizmetler vermi?tir" dedi. Sanat ve i? hayat?ndan ?ok ?nemli isimlerin ?d?le de?er g?r?ld???n? ifade eden Bayraktar, ?unlar? s?yledi: "Bu, ger?ekten takdire ?ayan bir ?al??ma. Esenler Davutpa?a'daki 1200 d?n?ml?k b?y?k kamp?s alan? hizmet veriyor. Ama ?niversitemiz TOK? ile birlikte yeni ?al??malar yap?yor. Orada in?aatlar da s?ratle devam ediyor. Tamamen bitti?i zaman buradaki bu g?zide mekan ve Davutpa?a'daki o mekan, o zaman bu ?niversitemiz, d?nya ?l?e?inde en ?st s?ralarda ismi an?lacak bir konuma gelecektir. B?yle g?zel bir ?niversiteden mezun oldu?um i?in mutluyum, sevin?liyim. Kendi okulum taraf?ndan da ?d?le lay?k olmak insan?n en b?y?k mutluluk anlar?ndan biri. Bu bak?mdan bana oy veren ??rencilere de te?ekk?r ediyorum. "Daha sonra Rekt?r Prof. Dr. ?smail Y?ksek taraf?ndan Bayraktar'a "Rekt?rl?k ?zel ?d?l?" verildi.

T?ren ??k???nda gazetecilerin, "Trabzon'da s?yledi?iniz s?zler baya?? tepki ald?. Neler s?yleyeceksiniz, o ince ayar nedir?" ?eklindeki sorusu ?zerine Bakan Bayraktar, "Biz Fenerbah?elileri seviyoruz" dedi.

2011 YILINI YILDIZLARI

En be?enilen gazete H?rriyet

En be?enilen haber spikeri Mehmet Ali Birand

En be?enilen k??e yazar? Y?lmaz ?zdil

En be?enilen sabah haber program? ?rfan De?irmenci ile G?nayd?n

En be?enilen e?lence show program? Beyaz Show

En be?enilen k?lt?r sanat program? ?effa Oda G?nari Civao?lu

En be?enilen ekonomisti ??kr? K?z?lot

En be?enilen yazar Z?lf? Livaneli

En be?enilen i? adam? H?sn? ?zye?in

En be?enilen ?irket Do?u? Holding

En be?enilen bankas ?? Bankas?

En be?enilen sosyal sorumluluk projesi "Van ??in Rock" konseri

En be?enilen sivil toplum ?rg?t? AKUT

En be?enilen dizisi "Muhte?em Y?zy?l"

En be?enilen film Kaybedenler Kul?b?

En be?enilen erkek ?ark?c?s? Tarkan

En be?enilen kad?n sanat??s? S?la

En be?enilen ekonomi ve i? dergisi Bloomberg

En be?enilen haber programc?s? Fatih Altayl?

En be?enilen haber kanal? Habert?rk

En be?enilen spor program? % Y?z Futbol R?dvan Dilmen - G?ltekin Onay

En be?enilen kad?n dizi Oyuncusu Beren Saat

En be?enilen erkek dizi Oyuncusu K?van? Tatl?tu?

En be?enilen kad?n tiyatro Oyuncusu Deniz ?ak?r

En be?enilen erkek tiyatro Oyuncus Sel?uk Y?ndem

En be?enilen radyo istasyonu Power FM

En be?enilen radyo program? Matrax Zeki Kayhan Co?kun

En be?enilen m?zik grubu Model

En be?enilen sporcusu Burak Y?lmaz

En be?enilen reklam filmi Mavi Jeans

ONUR ?D?LLER?

Can D?ndar

U?ur D?ndar

Ali K?rca

Zeki Kayhan Co?kun (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 02:56 [3263593]

View the original article here

Astsubay�n Bo�anma �fkesi

?zmir'in Bornova ?l?esi'nde, Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan Astsubay Ba??avu? Y.K., kendisine bo?anma davas? a?an e?i M.?.K.'nin bu karar?ndan vazge?memesi ?zerine cipini kur?unlay?p, farlar?n?, aynalar?n? ve teybini k?rd??? gerek?esiyle g?zalt?na al?nd?. Y.K. i?lemlerin ard?ndan askeri yetkililere teslim edildi.

Olay, d?n sabah saatlerinde 86 sokak ?zerinde meydana geldi. Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan 44 ya??ndaki astsubay Y.K., Ege ?niversitesi ??renci K?y?'nde ?al??an e?i 43 ya??ndaki M.?.K.'nin kendisine bo?anma davas? a?mas? ?zerine, izin alarak ?zmir'e geldi. E?iyle gece bulu?an Y.K., bar??ma teklifinin kabul edilmemesi ?zerine ??lg?na d?nd?. Gece e?inin yan?ndan ayr?lan Y.K. iddiaya g?re sabah saatlerinde gelip, kar?s?n?n park halinde duran cipinin kap?s?n? a??p, farlar?n?, aynalar?n?, teybini k?rd?, sonra da beylik tabancas?yla ate? etti.

G?ZALTINA ALINDI

Silah sesini duyan vatanda?lar?n ihbar? ?zerine hareket ge?en polis, olayla ilgili ara?t?rma ba?latt?. Cipin sahibi olan M.?.K.'nin, e?iyle sorunlar ya?ad??? y?n?nde bilgi vermesi ?zerine polis, ara?t?rmas?n? bu y?ne kayd?rd?. Olay yeri yak?n?ndaki orduevinde kald??? belirlenen Y.K., g?zalt?na al?nd?. Olay yeri inceleme ekiplerinin ara?t?rmas?nda cipin yan?nda bulunan mermi kovanlar?n?n da Y.K.'nin tabancas?na ait oldu?u belirlendi. Astsubay Y.K., i?lemlerin ard?ndan adli soruturma i?in askeri yetkililere teslim edildi.

Olay?n ?okunu uzun s?re ?zerinden atamayan M.?.K. ise, e?iyle bo?anma davalar? oldu?u i?in b?yle bir olay?n ya?and???n? dile getirdi. Olayla ilgili soru?turman?n devam etti?i bildirildi. - ?zmir / Bornova (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:23 [3264757]

View the original article here

Mahkeme Salonunda �i� K�fte Sefas�

Bart?n'?n Ulus il?esindeki adliye ?al??anlar?, mesai saatinde mahkeme salonu i?inde ?i? k?fte yaparak yedi.

Ulus adliye binas?nda, adliye g?revlileri ?i? k?fte yapt?. Adliye katibi ?i? k?fteyi haz?rlarken, haz?rlanan ?i? k?fteler savc?, hakim ve adliye g?revlilerine da??t?ld?. ?i? k?fte yemek i?in adliye ?al??anlar? s?rayla mahkeme salonuna girdi. Adliye katibi ?i? k?fteyi san?k, m??teki ve ma?durlar?n ifade verdi?i s?ran?n ?st?nde yapt?.

Adliye ?al??anlar? mahkeme salonu i?inde ?i? k?fte yap?p yerken vatanda?lar da mahkeme salonunun kap?s?n?n ?n?nde bekledi. Vatanda?lar duruma tepki g?sterdi. - BARTIN

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 10:31 [3263950]

Karla Kar���k Ya�mur Uyar�s�

Yap?lan son de?erlendirmelere g?re; ?lkemizin do?u b?lgelerinde aral?klarla g?r?lecek ya???lar; G?neydo?u Anadolu B?lgesi ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmara? ?evrelerinde ya?mur ve sa?anak olarak g?r?lece?i tahmin ediliyor.

Ya??? alan di?er yerlerde ise karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde olaca?? tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde i? ve do?u b?lgelerde buzlanma ve don olay? bekleniyor.

Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nden al?nan tahminlere g?re; hava s?cakl??? Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, di?er yerlerde ?nemli bir de?i?iklik olmayacak. R?zgar?n genellikle kuzey ve kuzeydo?u, Marmara ile i? kesimlerde bat? ve g?neybat? y?nlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esece?i tahmin ediliyor.

Baz? illerimizde beklenen hava durumuyla g?n?n en y?ksek s?cakl?klar? ise ??yle:

Ankara: Par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olay? bekleniyor) 5

?stanbul: Par?al? ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah saatlerinde y?ksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olay? bekleniyor) 9

?zmir: Par?al? ve az bulutlu 11

Adana:

Par?al? ve ?ok bulutlu 13

Antalya: Par?al? ve az bulutlu 15

Samsun: Par?al? ve ?ok bulutlu 9

Trabzon: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu 9

Erzurum: ?ok bulutlu, aral?kl? kar ya???l? (?l genelinde kuvvetli buzlanma ve don olay? bekleniyor) -3

Diyarbak?r: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu, y?ksekleri karla kar???k ya?mur ve kar ya???l? 5

?stanbul (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:29 [3263718]

Meteoroloji den Kar Uyar�s�

T?rkiye yar?ndan itibaren Balkanlar ?zerinden gelen yeni bir so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek, hava s?cakl??? 8-10 derece azalacak.

Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???n?n de?erlendirmesine g?re yar?n Marmara, Ege, G?ller Y?resi, Bat? Karadeniz, G?neydo?u Anadolu, Do?u Anadolu'nun g?neydo?usu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmara? ile ak?am saatlerinden sonra ?? Anadolu'nun kuzeybat?s?nda (Ankara, ?ank?r?, Eski?ehir) ya??? bekleniyor. Ya???lar?n G?neydo?u Anadolu, Ege k?y?lar?, Bat? Karadeniz k?y?lar? ile ?stanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ?evrelerinde ya?mur, Do?u Anadolu'nun g?neydo?usu, Trakya ile zamanla Marmara'n?n g?neydo?usu, ?? Ege, Bat? Karadeniz'in i? kesimleri ve gece saatlerinde ?? Anadolu'nun kuzeybat?s?nda kar ?eklinde olaca?? tahmin ediliyor.

Kar ya????n?n ak?am ve gece saatlerinde Bursa, Bilecik, K?tahya ve Bal?kesir'in do?u il?elerinde kuvvetli olmas? bekleniyor. ?? ve do?u b?lgelerde buzlanma ve don olay?n?n etkili olmaya devam edece?i tahmin ediliyor.

G?ney ve ?? Ege, Karadeniz, ?? Anadolu, Akdeniz ile Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgeleri pazar g?n? de ya???l? olacak. Ya???lar Karadeniz k?y?lar?, G?ney Ege ve Akdeniz'in k?y? kesimleri ile G?neydo?u Anadolu'da ya?mur, i? ve do?u b?lgelerde kar ?eklinde olacak. Amasya, Tokat, ?orum, K?r?kkale, Samsun'un i? kesimleri ile Bing?l, Mu?, Bitlis ?evrelerinde yo?un kar ya????, Do?u Akdeniz k?y?lar? ile Ad?yaman ?evrelerinde kuvvetli ya?mur ve sa?anak, Kahramanmara?, Elaz?? ve Diyarbak?r ?evrelerinde kuvvetli ya?mur ve y?kseklerde karla kar???k ya?mur bekleniyor.

Yeni haftada ?lke genelinde etkili olacak kuvvetli so?uk havayla birlikte ?zellikle kuzey ve do?u kesimlerde ya???lar?n karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde devam edece?i, Trakya ile i? ve do?u kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olay?n?n g?r?lece?i tahmin ediliyor.

Ankara'da yar?n ak?am saatlerinden sonra karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya??? bekleniyor. Ya????n gece saatlerinde kar ?eklinde devam edece?i tahmin ediliyor. Pazar g?n? kar ya????n?n aral?klarla devam edece?i, do?u ve g?neydo?u kesimlerinde yer yer yo?un olmas? bekleniyor. Hafta ba??ndan itibaren kuvvetli so?uk havan?n etkisine girecek ba?kentte ?nemli bir ya??? beklenmiyor, ancak kuvvetli buzlanma ve don olay?n?n kent genelinde etkili olaca?? tahmin ediliyor.

?stanbul'da yar?n g?n? ??le saatlerinden itibaren ya?mur ve sa?anak ?eklinde ba?layacak ya??? aral?klarla devam edecek, gece saatlerinde kentin y?ksek kesimlerinde yer yer karla kar???k ya?mura d?n??ebilecek. Pazar g?n? ya??? beklenmeyen ?stanbul'da yeni haftan?n ilk g?nlerinde kuvvetli so?uma ve kuzeyli r?zgar nedeniyle kent genelinde aral?klarla karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya??? ge?i?lerinin g?r?lebilece?i tahmin ediliyor. Yeni hafta boyunca ?stanbul'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay?n?n etkili olmas? bekleniyor.

?zmir'de ise yar?n ??le saatlerinden itibaren ya?mur ve sa?anak ?eklinde ba?layacak ya??? aral?klarla devam edecek. Gece i? kesimlerin y?kseklerinde hafif karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya????n g?r?lebilece?i, ancak pazar g?n? etkisini kaybedece?i tahmin ediliyor. Yeni haftan?n ilk g?nlerinde ?zmir'de ya??? beklenmiyor, kuvvetli so?uk havan?n il genelinde etkili olaca?? tahmin ediliyor. - Ankara (Anadolu Ajans?) 13.01.2012 16:35 [3265795]

�zmir de Kck Operasyonu

T?rkiye genelinde bir?ok ilde y?r?t?len Kck operasyonlar? kapsam?nda ?zmir'de, ter?r ?rg?t? PKK'ya yak?nl???yla bilinen baz? derneklerde arama yap?ld??? ??renildi. Bu ama?la harekete ge?en Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekiplerinin ?nceden belirlenen adreslerdeki aramas?n?n halen devam etti?i belirtildi. Operasyonda g?zalt?na al?nan olup olmad??? konusunda ise hen?z net bir bilgiye ula??lamad?. (Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 10:54 [3264047]

Eski BDP li Vekil G�zalt�nda

Kck operasyonu kapsam?nda eski DEHAP Genel Ba?kan? Tuncer Bak?rhan ve Bdp eski Van Milletvekili Fatma Kurtulan g?zalt?na al?nd?.

Al?nan bilgiye g?re, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan y?r?t?len Kck operasyonu kapsam?nda Ankara'da ?e?itli adreslerde aramalar yap?ld?. Kesk Haberleri'>Kesk Genel Merkezi'nin yan?nda eski DEHAP Genel Ba?kan? Bak?rhan ve Bdp eski Milletvekili Fatma Kurtulan'?n evinde de arama yap?ld??? bildirilirken, Bak?rhan ve Kurtulan'?n g?zalt?na al?nd??? ??renildi. Operasyon kapsam?nda Ankara'daki aramalar s?r?yor.

Ankara (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 10:18 [3263903]

Tarihi Saat Kulesi

Konak Meydan?'nda bulunan tarihi saat kulesi k?r?k ?e?me ve mermerleri ile ?a?k?nl?k olu?turuyor.

II. Abd?lhamid'in (h?k?mdarl???: 1876-1909) tahta ??k???n?n 25. y?l? i?in 1901'de Sadrazam Mehmet Said Pa?a taraf?ndan Alman Konsolosluk binas?n? yapan mimara yapt?r?lan 25 metre boyundaki saat kulesinin ?evresinde bulunan ?e?melerden su i?mek isteyen vatanda?lar g?rd?kleri manzara kar??s?nda ?ok ge?irdiler. ?e?melerin ve baz? mermerlerin k?r?k oldu?unu g?renler

"Sorumlular bulunup k?r?k olan ?e?me yeniden onar?ls?n. Bu manzara i? a??c? de?il. L?tfen yetkililer bu konuyla ilgilensin" dediler.

?ZM?R (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:51 [3263786]

Astsubay�n Bo�anma �fkesi

?zmir'in Bornova ?l?esi'nde, Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan Astsubay Ba??avu? Y.K., kendisine bo?anma davas? a?an e?i M.?.K.'nin bu karar?ndan vazge?memesi ?zerine cipini kur?unlay?p, farlar?n?, aynalar?n? ve teybini k?rd??? gerek?esiyle g?zalt?na al?nd?. Y.K. i?lemlerin ard?ndan askeri yetkililere teslim edildi.

Olay, d?n sabah saatlerinde 86 sokak ?zerinde meydana geldi. Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan 44 ya??ndaki astsubay Y.K., Ege ?niversitesi ??renci K?y?'nde ?al??an e?i 43 ya??ndaki M.?.K.'nin kendisine bo?anma davas? a?mas? ?zerine, izin alarak ?zmir'e geldi. E?iyle gece bulu?an Y.K., bar??ma teklifinin kabul edilmemesi ?zerine ??lg?na d?nd?. Gece e?inin yan?ndan ayr?lan Y.K. iddiaya g?re sabah saatlerinde gelip, kar?s?n?n park halinde duran cipinin kap?s?n? a??p, farlar?n?, aynalar?n?, teybini k?rd?, sonra da beylik tabancas?yla ate? etti.

G?ZALTINA ALINDI

Silah sesini duyan vatanda?lar?n ihbar? ?zerine hareket ge?en polis, olayla ilgili ara?t?rma ba?latt?. Cipin sahibi olan M.?.K.'nin, e?iyle sorunlar ya?ad??? y?n?nde bilgi vermesi ?zerine polis, ara?t?rmas?n? bu y?ne kayd?rd?. Olay yeri yak?n?ndaki orduevinde kald??? belirlenen Y.K., g?zalt?na al?nd?. Olay yeri inceleme ekiplerinin ara?t?rmas?nda cipin yan?nda bulunan mermi kovanlar?n?n da Y.K.'nin tabancas?na ait oldu?u belirlendi. Astsubay Y.K., i?lemlerin ard?ndan adli soruturma i?in askeri yetkililere teslim edildi.

Olay?n ?okunu uzun s?re ?zerinden atamayan M.?.K. ise, e?iyle bo?anma davalar? oldu?u i?in b?yle bir olay?n ya?and???n? dile getirdi. Olayla ilgili soru?turman?n devam etti?i bildirildi. - ?zmir / Bornova (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:23 [3264757]

�nternet Bankac�l��� Kullananlar Dikkat!

?stanbul polisi vir?sl? mail yollarak internet bankac?l??? kullanan ki?ilerin hesab?ndan 388 bin lira ?ekti?i ?ne s?r?len 12 ki?iyi g?zalt?na ald?.

?stanbul Emniyet M?d?rl??? Bili?im Su?larla M?cadele ekiplerinin 7 ayd?r s?rd?rd??? ?al??mada internet ?zerinden vatanda?lar?n banka hesaplar?na girdi?i belirtilen 12 ki?iyi g?zalt?na ald?. ?ebeke ?yelerinin ?nternet bankac?l??? kullanan ki?ilerin bilgisayarlar?na vir?sl? mail g?ndererek bilgilerini ele ge?irdi?i belirlendi.

Bilgilerini ele ge?irdikleri 9 ki?inin hesaplar?n? bo?altt??? belirlenen ??pheliler paralar? ?ektikleri bankamatiklerin g?venlik kameralar?na da yakaland?. Polis, 388 bin liran?n 124 bin liras?n?n havale edilmesinin ?n?ne ge?ti.

Emniyette sorgulanan ??pheliler ?mraniye Adliyesine g?nderildi.

NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Vir?sl? mailler son d?nemde internetin kabusu haline gelmi? durumda. Farkl? isimler ve konular ile size ?zelmi? gibi gelen baz? mailleri a??p okumaya ba?lad???n?z anda bile tehlike alt?na girebiliyorsunuz.

Bilgisayar?n?za mail yolu ile bula?an s?z konusu vir?sler bazen o kadar ak?ll? olabiliyor ki vir?s taray?c?lar?n?z bile o vir?sleri tan?mlayamayabiliyor. Bu sebeple en iyi yol her ne olursa olsun tan?mad???n?z g?nderenlerden gelen mailleri a?mamak.

Gelen vir?sl? maili a?t???n?z ve ekteki dosyay? bilgisayar?n?za indirdi?iniz anda ekdeki, resim, video ya da form gibi bir d?k?man?n i?ine gizlenmi? olan vir?s, bilgisayar?n?z?n sistemine bula??yor. Bu vir?s sisteminize girmesinin ard?ndan bilgisayar ile yapt???n?z t?m i?lemleri, sahibine g?nderiyor. Banka ?ifreleri, kredi kart? numaralar?, msn, Facebook ?ifreleri gibi bilgisayarda girdi?iniz t?m ?ifreler ve kullan?c? adlar? vir?s?n sahibine g?nderiliyor.

Bu sebeple yap?lmas? gereken en do?ru i? s?z konusu bilinmeyen mailleri a?mamak ve mutlaka bir vir?s koruyucu program edinmek.

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:16 [3264727]

Kocaeli de Fuhu� Operasyonu

?zmit il?esinde bir masaj salonuna d?zenlenen operasyonda, 6's? kad?n 7 ki?i g?zalt?na al?nd?.

Al?nan bilgiye g?re, Kocaeli Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Ahlak B?ro Amirli?i ekipleri, Karaba? Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhu? yap?ld??? ihbar? ?zerine ?al??ma ba?latt?.

Bir s?re devam eden ara?t?rman?n ard?ndan d?zenlenen operasyonda, mas?z olarak ?al??an ve fuhu? yapt?klar? iddia edilen G.K., M.E., S.M., F.D., K.O.. ve D.T. ile masaj salonunun i?letmecisi Aziz A.A. g?zalt?na al?nd?.

Zanl?lardan Aziz A.A., i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edilirken, 6 kad?n sa?l?k kontrollerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

- KOCAEL?

(Anadolu Ajans?) 13.01.2012 13:40 [3264815]

Aziz Y�ld�r�m dan Fla� A��klama

?ike soru?turmas? kapsam?nda tutuklu bulunan Fenerbah?e Spor Kul?b? Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, avukatlar? arac?l???yla a??klama yaparak 58. maddenin de?i?tirilmesi giri?imine tepki g?sterdi. Aziz Y?ld?r?m, k?me d??meyle ilgili ise a??k ve net konu?tu: " Kimse d???rmezse biz kendimizi d???r?r?z!"

Fenerbah?e'nin resmi internet sitesinden yap?lan a??klamada, Y?ld?r?m, uzun bir s?redir T?rk Futbolu'nun ?zerinde oynanan Oyunlar? ibretle izlemekte oldu?unu belirterek, "Tasarlanan bu Oyun ad?m ad?m hayata ge?irilmekte ve T?rk Futbolu adeta d?rt bir yandan abluka alt?na al?nmaktad?r. ?stelik, kendilerini T?rkiye Cumhuriyeti'nin ?zerinde g?renler bu projelerini hayata ge?irmek i?in Y?ce Meclisin, yasama, y?r?tme ve hatta yarg? erklerini dahi kullanmaktan ?ekinmemektedirler. Ancak bunu yaparken unuttuklar?

en ?nemli ?ey Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'd?r. ?ok k?sa bir s?re ?nce 6222 say?l? yasada yap?lan de?i?ikli?in kamuoyuna nas?l servis edildi?i herkesin malumudur. Aziz Y?ld?r?m'? kurtarma yasas? olarak kamuoyuna sunulan ve hatta Say?n Cumhurba?kan? taraf?ndan dahi 'Ki?iye ?zel yasa' ?eklinde nitelendirilmek durumunda kal?nan yasan?n sonu?lar? ortada olup bu yasadan kimlerin faydaland?klar? a??k?a ortadad?r. Aziz Y?ld?r?m'?n ismini kullanarak emellerini hayata ge?irenler ?imdilerde yeni bir Oyunu hayata

ge?irmenin pe?indedirler ki; bu yeni Oyunun ad? da 58. maddedir" dedi.

"KAMUOYU A?IK?A B?LMEL?D?R K? 58.MADDE DE???EMEZ VE DE???MEMEL?D?R"

T?rkiye Futbol Federasyonu Talimatnamesinin 58. maddesi ?zerinde yap?lmas? planlanan de?i?ikli?e kar?? ??kan Ba?kan Y?ld?r?m, "Bizim bu madde hakk?ndaki yorumumuz gerek bu de?i?ikli?in pe?ine d??enler ve gerekse T?rkiye Futbol Federasyonu'ndan farkl?d?r. T?rk futbolunda ?ike, te?vik ve te?ebb?s su? ve cezalar? birbirinden ayr?lamaz. Bu eylemleri birbirinden ay?rmak isteyenlerin ger?ek amac? yine Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'?n ad?n? kullanarak birilerini ve baz? kul?pleri kurtarmaktan ba?ka bir ?ey

de?ildir. Bu sebeple; puan silme ve madde ?zerinde yap?lacak de?i?iklikler, taraf?m?zca en sert ?ekilde cevab?n? bulacakt?r. Bu de?i?ikli?i yapmak isteyenler, bunu kimler ve hangi tak?mlar i?in yapt?klar?n? a??klamal?; bunu a??k?a ortaya koymal?d?rlar. Televizyon kanallar? aras?nda mekik dokuyarak ve hatta devlet makamlar?n? dahi kullanarak temiz olduklar?n?, 'Ama bu temizli?in biraz ince ayara muhta? oldu?unu' s?yleyenlere yegane tavsiyem yarg?lanmaktan korkmamalar?d?r" ifadeleri kulland?.

"SU?SUZ OLDUKLARINA ?NANANLAR, YASALARI DE???T?RMEK ???N BU KADAR ?IRPINMAZLAR"

Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, ?ike soru?turmas? iddianamesindeki baz? noktalara dikkat ?ekerek a??klamas?n? ??yle s?rd?rd?:

"G?rsel ve yaz?l? medya ?n?nde Aziz Y?ld?r?m ve Fenerbah?e hakk?nda '?nce asal?m sonra yarg?layal?m' edebiyat? yapanlar?n, kulislerde tasa de?i?ikli?i i?in k?l?ktan k?l??a girmeleri sebepsiz de?ildir. ?imdi kamuoyunun bilgisine bunun baz? sebeplerini sunaca??m. ?ddianamede yer alan ve sadece Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m'a atfedilenlere dair iki resim aras?ndaki 7 fark? kamuoyunun takdirine sunuyorum. ?ddianamenin, "iddianamenin ek ko?u?turmaya yer olmad???na dair kararlar", ba?l???n?n 17. Sahifesinin

2.paragraf?nda:

"30.04.2011'de, Diyarbak?r'da oynanan Diyarbak?rspor-Orduspor futbol m?sabakas? ?ncesi Orduspor Kul?p Ba?kan? Nedim T?rkmen'in, Giresunspor Ba?kan? ?mer ?lk?'ye, Diyarbak?rspor Kul?b? eski ba?kan? Abdurrahman Yakut ?zerinden, oynanacak ma??n Orduspor lehine sonu?lanmas?n? sa?lamak i?in ?ike faaliyetinde bulunmas? i?in talepte bulundu?u, ?ahs?n bu ama?la Abdurrahman Yakut'la g?r??t??? ve akabinde taraflar? bulu?turdu?u, yap?lan ileti?im tespit tespitleri neticesinde belirlenmi? ise de; taraflar?n ?ike

ama?l? anla?t?klar?na, Abdurrahman Yakut'un ma?ta ?ike yaparak menfaat temin etti?ine dair somut delil elde edilememi?, kazan? veya sair menfaatin verildi?inin, vaat veya teklif edildi?inin belirlenememi? olmas? nedeniyle su?un unsurlar? olu?mad???" sonu? ve kanaatine ula??lm??sa da; Ayn? iddianamenin 177. Sayfas?nda Bursaspor- ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor m?sabakas?nda Fenerbah?e'nin te?vik primi vermesiyle ilgili "Eylemin De?erlendirildi?i" sonu? b?l?m?nde: "Aziz Y?ld?r?m'?n talimatlar?yla hareket

eden ?lhan Y?ksel Ek?io?lu'nun, Ali K?ratl? ?zerinden; ?brahim Ak?n ve ?skender Al?n gibi baz? ?.B.B. Sporlu futbolcular?n gayr? resmi menajerli?ini yapan Yusuf Turanl? ile 06.03.2011 g?n? oynanan Bursaspor- ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor m?sabakas? ?ncesinde; te?vik primi verilmesi ama?l? anla?ma yapt???, te?vike konu 60.000 TL paran?n ?lhan Ek?io?lu'nun talimat?yla Halil K?ntek arac?l???yla Ali K?ratl?'ya, bu ?ah?s taraf?ndan da Yusuf Turanl?'ya ma? sonras? teslim edildi?i, (Her ne kadar yap?lan

ileti?im tespitlerinde ve telefon detay d?k?m analizi - baz istasyonu ?al??malar?nda; ?brahim Ak?n, ?skender Al?n, Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat isimli ?BB Sporlu futbolcular ve ?BB'nin eski futbolcusu Necati Ate?'le; te?vik primi verilmesi ama?l? irtibat kurulup g?r???ld???ne dair baz? deliller elde edilmi? ise de; bu futbolcularla anla??ld???na, futbolcular?n an?lan ma?tan dolay? te?vik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemedi?inden haklar?nda sevk maddesi tanzim

edilmemi?tir.) Aziz Y?ld?r?m liderli?indeki su? ?rg?t?n?n te?vik primi vererek 06.03.2011 g?n? oynanan Bursaspor- ?.Belediyespor m?sabakas?nda; Bursaspor ile ilgili hedefledikleri sonuca ula?t?klar? belirlenmi?tir" sonu? ve kanaatine ula??lm??t?r. Bu iki resim aras?nda 7 fark bulunmamaktad?r; fark tektir. O da taraflardan birinin Fenerbah?e ve Aziz Y?ld?r?m olmas?d?r."

A??klamas?nda T?rkiye Futbol Federasyonu y?netimine de yer veren Y?ld?r?m, a??klamas?n? ??yle tamamlad?:

"Son s?zlerim de Tff yetkililerinedir. Yine hayret ve ibretle izledi?im ?zere Tff Y?netim Kurulu, nedeni kendinden menkul ani kararlarla yetkilerini devretmeye kalkmakta ve "Biz yapmad?k ki onlar yapt?" gibi ufak hesaplarla ellerimizle kurdu?umuz bu kurumun sayg?nl???na g?lge d???rmektedir. Unutulmamal?d?r ki; ?ddialara ad? kar??an her kul?p ve yetkilisi yarg?lanacak ve bu konudaki her belge, her delil ve her tape t?pk? bize yap?ld??? gibi kamuoyu ve ba??ms?z yarg??larla payla??lacakt?r. Bu nedenle;

kendilerinin, hi? kimsenin ve hi?bir kul?b?n avukatl???na soyunmalar?na gerek yoktur. Kald? ki Fenerbah?e su?lu bulunursa k?me d??ecektir ve bu kimse taraf?ndan yap?lmazsa bizler eliyle hayata ge?irilecektir. Bu nedenle ki?i ve kurumlar?n, ucuz pop?list yakla??mlar ve ?eli?kili beyanlar ile kamuoyunu yan?ltmas? bo?unad?r. Yap?lmas? gereken; Emniyet M?d?rl???, g?r???n? "19 ma?ta ?ike kesin" olarak a??klayanlar?n ve "son 5 ma??n sonucunu bildi?ini" savunma hakk? kullan?lmadan kesin bir dille iddia edenlerin,

Fenerbah?e'yi 26 Ocak tarihine kadar k?me d???rmelerinin gereklili?idir. Bunu yapmayanlar?n art?k konu?malar? yersizdir ve kendilerine yegane tavsiyem art?k susma haklar?n? kullanmalar?d?r." - ?stanbul
(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 19:46 [3266557]

�nternet Bankac�l��� Kullananlar Dikkat!

?stanbul polisi vir?sl? mail yollarak internet bankac?l??? kullanan ki?ilerin hesab?ndan 388 bin lira ?ekti?i ?ne s?r?len 12 ki?iyi g?zalt?na ald?.

?stanbul Emniyet M?d?rl??? Bili?im Su?larla M?cadele ekiplerinin 7 ayd?r s?rd?rd??? ?al??mada internet ?zerinden vatanda?lar?n banka hesaplar?na girdi?i belirtilen 12 ki?iyi g?zalt?na ald?. ?ebeke ?yelerinin ?nternet bankac?l??? kullanan ki?ilerin bilgisayarlar?na vir?sl? mail g?ndererek bilgilerini ele ge?irdi?i belirlendi.

Bilgilerini ele ge?irdikleri 9 ki?inin hesaplar?n? bo?altt??? belirlenen ??pheliler paralar? ?ektikleri bankamatiklerin g?venlik kameralar?na da yakaland?. Polis, 388 bin liran?n 124 bin liras?n?n havale edilmesinin ?n?ne ge?ti.

Emniyette sorgulanan ??pheliler ?mraniye Adliyesine g?nderildi.

NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Vir?sl? mailler son d?nemde internetin kabusu haline gelmi? durumda. Farkl? isimler ve konular ile size ?zelmi? gibi gelen baz? mailleri a??p okumaya ba?lad???n?z anda bile tehlike alt?na girebiliyorsunuz.

Bilgisayar?n?za mail yolu ile bula?an s?z konusu vir?sler bazen o kadar ak?ll? olabiliyor ki vir?s taray?c?lar?n?z bile o vir?sleri tan?mlayamayabiliyor. Bu sebeple en iyi yol her ne olursa olsun tan?mad???n?z g?nderenlerden gelen mailleri a?mamak.

Gelen vir?sl? maili a?t???n?z ve ekteki dosyay? bilgisayar?n?za indirdi?iniz anda ekdeki, resim, video ya da form gibi bir d?k?man?n i?ine gizlenmi? olan vir?s, bilgisayar?n?z?n sistemine bula??yor. Bu vir?s sisteminize girmesinin ard?ndan bilgisayar ile yapt???n?z t?m i?lemleri, sahibine g?nderiyor. Banka ?ifreleri, kredi kart? numaralar?, msn, Facebook ?ifreleri gibi bilgisayarda girdi?iniz t?m ?ifreler ve kullan?c? adlar? vir?s?n sahibine g?nderiliyor.

Bu sebeple yap?lmas? gereken en do?ru i? s?z konusu bilinmeyen mailleri a?mamak ve mutlaka bir vir?s koruyucu program edinmek.

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:16 [3264727]

View the original article here

Batman da KCK Operasyonu

Batman Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekiplerinin iki ayr? noktaya yapt??? operasyon kapsam?nda 1 ki?i g?zalt?na al?nd?.

Batman'da Bdp il binas? ve Bdp Siyaset Akademisi'ne operasyon d?zenlendi. Sabah 5.30'da Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri, Bdp'ye ba?l? Siyaset Akademisi ve Bdp il binas?na e? zamanl? operasyon d?zenledi.

Ekiplerinin d?zenledi?i operasyonda siyaset akademisinin eski m?d?r? Kaz?m Bar?? g?zalt?na al?nd?. Ayn? saatlerde, Bdp il binas?nda arama yapan ekipler ?ok say?da belge ve ?rg?tsel d?k?mana el koydu. (Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 10:24 [3263926]

Ba�bakan a Cami ��k���nda �ifa Duas�

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an Cuma namaz?n? Ba?ak?ehir'deki Tunahan Camisi'nde k?ld?. Cami ??k???nda, " Ba?ak?ehir seninle gurur duyuyor" sloganlar?yla kar??la?an Erdo?an vatanda?lara el salllad?. Bir bebe?i seven Erdo?an'?n yan?na sokulmay? ba?aran 76 ya??ndaki Bayburtlu G?zel Ayd?n, uzun s?re ellerini Erdo?an'a s?rerek bir?eyler s?yledi. Ba?bakan'?n g?lerek tepki verdi?i Ayd?n'?n Erdo?an'a ?ifa duas? yapt??? ortaya ??kt?.

Ba?bakan ayr?ld?ktan sonra gazetecilere a??klama yapan Ayd?n duas?n?n " O?lum Allah seni darda koymaya, sa??m kadar ?m?r vere,, Hz. H?z?r seninle gide, Allah uzun ?m?r vere " s?zlerinden olu?tu?unu s?yledi.

?A-?A (MK) - ?stanbul (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:21 [3265378]

View the original article here

Malatya daki �ocuk Yuvas� Davas�na Yeniden Ba�land�

Malatya ?ocuk Yuvas?'nda 7 y?l ?nce 0-6 ya? grubu ?ocuklara k?t? muamelede bulunduklar? iddia edilen 17 kad?n bak?c? san???n yarg?land??? davan?n Yarg?tay'da bozulmas? ?zerine davaya yeniden ba?land?.

Malatya ?ocuk Yuvas? olay?nda yap?lan gizli ?ekimlerdeki ?iddet g?r?nt?lerinin 26 Ekim 2005 tarihinde bir televizyon kanal?nda yay?nlanmas?n?n ard?ndan ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda Malatya 1. A??r Ceza Mahkemesi'nde Malatya 0-6 Ya? ?ocuk Yuvas?'nda ?ocuklara ?iddet uygulad?klar? iddia edilen 17 bak?c? kad?n hakk?nda a??lan dava 12 Kas?m 2009 tarihinde sona ermi?ti. Mahkeme heyeti i?kence ve eziyet su?undan bak?c? kad?nlardan ?efika S. 'ye 4 y?l 2 ay ile en fazla cezay? verirken, di?er 14 san??a 3

y?l 1 ay 15'er g?n ile hapis cezas? vermi?, baz? san?klar hakk?nda ise beraat karar? vermi?ti. Yarg?tay 8. Ceza Dairesi ise, dosyadaki bak?c? kad?nlar?n stat?s? ile ilgili olarak ara?t?rmalar?n ve tespitlerin tam yap?lmamas? nedeniyle yerel mahkemenin karar?n? bozmu?tu. Malatya 1. A??r Ceza Mahkemesi'nde yeniden ba?lanan davan?n duru?mas?na san?klar?n ve ma?durlar?n avukatlar? ve san?klar A.G., E.B., M.D., Y.G., A.K., N.B. kat?ld?lar. Avukatlar, mahkemeden bozma karar?na g?re lehte olan hususlara

uyulmas?n? talep etti. Mahkemede baz? san?klar?n adreslerine ula??lamad??? belirtildi. Duru?mada Cumhuriyet Savc?s? ?lhan K?se, Yarg?tay'?n bozma ilam?n? uyulmas?n? talep ederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, adresleri tespit edilemeyen san?klar F.?., ?.K., Y.K., ?.Y., F.?. ile m??teki M.G.'nin a??k adreslerini tespit edilmesine, san?klar M.K. ve N.T.'nin bir sonraki duru?maya zorla getirilmesine ve di?er eksikliklerin giderilmesi i?in duru?may? erteledi. - Malatya

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 14:53 [3265204]

View the original article here

Yeni KCK Dalgas�

Polis aralar?nda ?zmir'in de oldu?u 10 ilde PKK'n?n gizli ?ehir yap?lanmas? Kck'ya y?nelik operasyon ba?latt?. ?nceden belirlenen ev ve i?lerlerinde aramalar s?rerken ka? ki?inin g?zalt?na al?nd??? hen?z a??klanmad?.

?ZM?R (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 10:52 [3264037]

�zmir de Faciadan D�n�ld�

?zmir ?e?me'de, otoban levhalar? yan?nda topra?a g?m?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? ele ge?irildi.

?e?me'nin Ovac?k k?y?nde oturan bir k?yl?, gi?elerden y?r?yerek evine giderken, levhalar?n alt?nda siyah bir po?et g?rd?. Ya?murun etkisiyle ?zerindeki topra??n kalkt???n? ve po?etin d??ar?ya ??kt???n? fark eden bir k?yl?, merakla po?eti a?t?. Po?etin i?erisinde ?ok say?da paket oldu?unu g?ren k?yl?ler, hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ilk yapt?klar? ara?t?rmada po?et i?erisinde 29 ayr? paket i?erisine sar?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? buldu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar incelenmek ?zere laboratuvara g?t?r?ld?.

Patlay?c?lar?n kimin taraf?ndan g?m?ld???n? ara?t?ran jandarma ekipleri bir tuzak kurdu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar?n a??rl??? kadar, ayn? po?ete bez ve toprak konuldu. Ekipler, ayr?ca po?etin al?nmas? ihtimaline kar?? i?ine GPRS cihaz? yerle?tirdi. B?lgede 24 saat sivil gezen ekipler, kameralarla da b?lgeyi taray?p patlay?c?n?n al?nmas?n? bekledi. ?? hafta boyunca takip edilen po?eti almaya gelen olmay?nca, GPRS geri ??kar?ld?. Otoban yak?n?nda bulunan iki k?ydeki vatanda?lar tek tek ara?t?r?ld?.

Ayr?ca patlay?c?n?n konuldu?u yerin 100 metre gerisinde bulunan gi?elerin kamera kay?tlar? al?nd?. Gi?elerden ge?en ara?lar?n plakalar? al?narak inceleme yap?ld?. Po?et ?zerinde bulunan parmak izleri ile toprak ?zerindeki ayakkab? izleri de ayr?nt?l? bir ?ekilde incelendi.

?RG?T ?YES? YAKALANMI?TI

?te yandan, ?svi?re'den ?e?me'ye eylem yapmak i?in geldi?i iddias?yla 4 Aral?k 2012'de g?zalt?na al?nan ?rg?t ?yesi M.T.'nin de patlay?c?larla bir ba?lant?s?n?n olup olmad??? ara?t?r?l?yor. Cezeavinde tutuklu bulunan M.T., ifadesinde, "?svi?re'den eylem yapmak i?in ?e?me'ye g?nderildi?ini, kendisini arayacak bir ki?i ile bulu?up bombal? eylem yapaca??n?" s?ylemi?ti. Olayla ilgili soru?turma devam ederken, ele ge?irilen 5 kilo 900 gram A4 patlay?c? imha edildi. Jandarma yetkilileri ele ge?irilen

patlay?c?lar?n miktar?n?n ?ok oldu?unu, 29 par?aya b?l?nd??? i?in en az 29 ayr? eylemin ger?ekle?mesinin ?nlendi?ini s?yledi.
(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 13:53 [3264883]

�zmir de Kck Operasyonu

T?rkiye genelinde bir?ok ilde y?r?t?len Kck operasyonlar? kapsam?nda ?zmir'de, ter?r ?rg?t? PKK'ya yak?nl???yla bilinen baz? derneklerde arama yap?ld??? ??renildi. Bu ama?la harekete ge?en Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekiplerinin ?nceden belirlenen adreslerdeki aramas?n?n halen devam etti?i belirtildi. Operasyonda g?zalt?na al?nan olup olmad??? konusunda ise hen?z net bir bilgiye ula??lamad?. (Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 10:54 [3264047]

Rauf Denkta� Hayat�n� Kaybetti

Yak?n Do?u ?niversitesi Hastanesi yo?un bak?m servisinde tedavi g?ren KKTC Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta? hayata g?zlerini yumdu.

Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta?'?n tedavi g?rd??? Yak?n Do?u ?niversitesi (YD?) Hastanesi'nde hayat?n? kaybetmesinden sonra b?y?k hareketlilik ya?and?.

KKTC 1. Cumhurba?kan? Rauf Denkta? 24 may?s 2011 tarihinde beyin kanamas? nedeniyle Yak?ndo?u Hastanesine yat?r?lm?? ve yo?un bir tedavi s?recinden sonra 29 Ekim 2011'de taburcu edilmi?ti. Denkta? son olarak 8 Ocak'ta v?cudundaki su kayb?na ba?l? olarak YD? Hastanesine kald?r?lm?? 5 g?nl?k ya?am m?dahalesi verdikten sonra hayata g?zlerini yumdu.

Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu'nun yan? s?ra Ba?bakan ?rsen K???k, Kuvvet Komutanlar? ve pek ?ok ?st d?zey yetkili Denkta?'?n tedavi g?rd??? YD? Hastanesi'ne ak?n etti.

KIBRIS TAR?H?NE DAMGASINI B?YLE VURDU

27 Ocak 1924'de Baf'da d?nyaya gelen Rauf Denkta?'?n ?mr?, egemenlik ve varolu? m?cadelesiyle ge?ti. K?br?s tarihine damgas?n? vuran Denkta?, T?rk d?nyas?n?n ?nemli liderleri aras?nda yerini ald?.

?mr?n?n son dakikalar?na kadar devletin varl???n? vurgulayan ve K?br?s T?rklerine s?rekli, "Devlete ve ba??ms?zl??a sahip ??k?n, anavatan T?rkiye'ye g?venin" ?a?r?s? yapan Denkta?, K?br?s T?rklerinin e?it egemen hakk?ndan, T?rkiye'nin etkin ve fiili garantisinden ve T?rk askerinin adadaki varl???ndan taviz vermedi. KKTC'nin kurucu Cumhurba?kan? Denkta?, hasta yata??nda dahi devleti d???nd?.

Son anlar?nda bile K?br?s Rum taraf?na "Buras? ba??ms?z bir cumhuriyettir" diye seslenen Denkta?, 23 Aral?k 2011'de, hayat?n?n ele al?nd??? bir etkinli?e g?nderdi?i mesajda, "M?cadelenin yeni nesle anlat?lmas? herkesin vatan borcu" demi?ti.

Rauf Denkta?, hayat?n?n anlat?ld??? belgesel sonras?nda, ekrandan yapt??? konu?mada, 197 g?nl?k hastal?k s?recinde kendisini aray?p destek olan, kendisi i?in dua eden herkese te?ekk?r ederek, K?br?s T?rk halk?n?n sevgisinden moral buldu?unu, motivasyonunun artt???n? s?ylemi?ti.

K?br?s T?rk halk?na, devletine sahip ??kmas? i?in ?a?r?da bulunan Rauf Denkta?, "Devletsiz kalmak her ?eyiyle aciz kalmak demek, ba?kas?na muhta? olmak demektir. Devletsiz ya?ayan insanlar olabilir ama devletsiz ya?ayan millet yoktur. K?br?s T?rk halk?, T?rk milletinin ayr?lmaz, kopmaz bir par?as?d?r" demi?ti.

K?br?s T?rk halk?n? kurtarmak i?in verilen m?cadelenin unutulmamas? gerekti?ini vurgulayan Denkta?, bu m?cadelenin yeni nesillere anlat?lmas?n?n herkesin vatan borcu oldu?unu ifade etmi?ti.

"BA?IMSIZLIKTAN VAZGE?MEY?N"

K?br?s T?rk halk?n?n, gelece?e bakarak, ge?mi?te ya?ananlar?n bir daha olmamas? i?in dik durmas?, T?rkl???yle gurur duyarak, Atat?rk ilkelerinden taviz vermemesi gerekti?ini vurgulayan Denkta?, "Devlet demek H?rriyet demektir, dimdik ayakta durup, kimsenin boyunduru?u alt?na girmemek demektir. Ba??ms?zl???n?zdan asla vazge?meyin" demi?ti.

M?zakere masas?nda bunlar?n bilinciyle oturulmas? gerekti?ini, Mara?, G?zelyurt ve Karpaz yar?madas? konusunda asla taviz verilmemesi gerekti?ini dile getiren Denkta?, "Karpaz stratejik bak?mdan ?ok ?nemli bir b?lge. Asla taviz verilmeyece?ini herkesin bilmesi gerek" ifadesini kullanm??t?.

"Kimse bizi bu yurttan, vatandan mahrum edemez" diyen Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n Anavatan T?rkiye'ye g?venmesini istemi?ti.

"Anavatana gelecek her zarar, bize de zarar verecektir" ifadesini kullanan Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n kimseye muhta? olmadan ya?ama, her zorlu?un ?zerinden gelecek g?c? oldu?unu kaydetmi?ti.

Denkta?, KKTC Devleti'nin bir evlat gibi oldu?unu, bu evlad? ya?atmak gerekti?ini, ona zarar vermeye ?al??an herkese "dur" demenin t?m K?br?sl? T?rklerin g?revi oldu?unu vurgulam??t?. 

LEFKO?A
(Anadolu Ajans?) 4 saat ?nce.. [3266715]

View the original article here

�anl�urfa da Kck Operasyonu

?anl?urfa'da Kck operasyonu kapsam?nda Bdp il, Ceylanp?nar il?e binas? ile baz? yerlerde arama ba?lat?ld?.

Edinilen bilgiye g?re, polis ekipleri Kck operasyonu kapsam?nda Bdp il binas?, Bdp Ceylanp?nar il?e binas?, K?rdi Derne?i ve E?itim-Sen ?ube binas?nda e? zamanl? arama ba?latt?. Operasyonda 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.

Bdp ?l Ba?kan? Fatma ?zol, araman?n ni?in yap?ld???n? bilmedi?ini, operasyonun parti sekreteri Halit Durdu'ya y?nelik oldu?unu ileri s?rd?.

Polis ekiplerinin belirlenen noktalarda arama ?al??malar?n? s?rd?rd??? bildirildi. - ?ANLIURFA (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:53 [3263794]

View the original article here

"K�ymetli Olan Statlar De�il 19 May�s"

Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, Atat?rk'? Anma Gen?lik ve Spor Bayram? kutlamalar?na ili?kin Milli E?itim Bakanl??? Orta ??retim Genel M?d?rl???'n?n 81 ilin milli e?itim m?d?rl?klerine g?nderdi?i yaz? hakk?nda a??klamalarda bulundu. Bekir Bozda?, "?nemli olan bunu kutlamakt?r. K?ymetli olan statlar de?il 19 May?s't?r. ?ekile tak?l?p kal?rsak T?rkiye ?z? hep kaybeder" dedi.

Orman ve Su ??leri Bakanl??? ile Diyanet ??leri Ba?kanl??? aras?nda imzalanan a?a?land?rma protokol? t?renine kat?lan Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Bozda?'a Milli E?itim Bakanl??? Orta ??retim Genel M?d?rl???'n?n 81 ilin milli e?itim m?d?rl?klerine g?nderilen yaz? hat?rlat?ld?. Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, "?nemli olan, bu ?nemin de?i?ik vesilelerle her y?l bir defa da olsa kutlanmas?, dile getirilmesi de?erlendirilmesidir. Bunun yerinin ?nemli oldu?u kan?s?nda de?ilim . ?nemli olan bunu kutlamakt?r, ?nemli olan bunu de?erlendirmektir. Bunun yerine ?nem atfedenler i?in esas?n?n k?ymetini g?rmeyenlerdir. K?ymetli olan statlar de?il 19 May?s't?r.De?i?iklik yok. ?ekile tak?l?p kal?rsak T?rkiye ?z? hep kaybeder" dedi.

- Ankara (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 14:47 [3265173]

View the original article here

Leyla Zana n�n Evi Aran�yor

Kck operasyonlar? kapsam?nda aralar?nda Leyla Zana'n?n evinin de bulundu?u 11 ayr? adreste arama yap?ld?. Polis, aramalarda baz? evrak ve bilgisayarlara el koydu.

Leyla Zana'n?n evinin ?n?nde bir a??klama yapan Bdp'li Pervin Buldan, evin Cahit Yolda? isimli birisine ait oldu?unu ?ne s?rerek, Bdp E? Genel Ba?kan Yard?mc?s? Fatma Kurtalan'?n da g?zalt?na al?nd??? bildirdi. 11 ayr? yere operasyon yap?ld???n? s?yleyen Buldan, Leyla Zana'n?n ?zerine kay?tl? olmayan evde de arama yap?ld???n? belirterek, "Arama yapamazs?n?z' dedik. Ancak arama yap?d?. Tutanaklara el konuldu. Leyla Zana'n?n bilgisayar? ve evraklar?na el konuldu." dedi.

Evin Cahit Yolda? isminde birisine ait oldu?unu ve polisin arama gerek?esinin bu ki?i ile ilgili oldu?unu s?yledi?ini ?ne s?ren Buldan, sabah saatlerinden beri arama yapt???n? ve polisin i?eriye ?ilingir yard?m? ile girdi?ini kaydetti. Buldan, "Evin Leyla Zana'ya ait oldu?u biliniyordu. Bilerek bask?n yap?l?p, evraklara el konuldu." iddias?nda bulundu. (Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 11:07 [3264121]

View the original article here

Antalya da 2,9 B�y�kl���nde Deprem

Merkez ?ss? Antalya'n?n Konyaalt? ?l?esi olan Richter ?l?e?ine g?re 2.9 b?y?kl???nde bir deprem meydana geldi.

Bo?azi?i ?niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara?t?rma Enstit?s?'nden al?nan bilgiye g?re saat 17.22'de meydana gelen, y?zeye yak?n noktada 4 kilometre derinli?i olan 2.9 b?y?kl???ndeki deprem, Konyaalt?'nda hissedildi. Pani?e neden olan deprem, can ve mal kayb?na yol a?mad?. - Antalya

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 17:41 [3266179]

Malatya da KCK Operasyonu

17 ilde e? zamanl? ger?ekle?tirilen Kck operasyonu ?er?evesinde Malatya Bdp ?l binas?nda yap?lan arama sona erdi. Parti binas?nda yakla??k 7 saat s?ren aramalarda ?ok say?da belge ve evrak ile bilgisayara incelenmek ?zere el konuldu. Malatya'daki Kck operasyonunda kimsenin g?zalt?na al?nmad??? ??renildi.

Di?er illerle birlikte e? zamanl? ba?lat?lan operasyonda kapsam?nda Malatya Bar?? ve Demokrasi Partisi ?l Ba?kanl???'na bask?n d?zenlendi. Dabakhane Mahallesi Merkez ?? Han?nda buluna parti binas?na gelen ter?rle m?cadele m?d?rl??? ekipleri burada arama yapt?. Savc? nezaretinde ger?ekle?tirilen aramalarda Bdp ?l Ba?kan? Gaffar Bayram'da haz?r bulundu. Arama s?ras?nda polis ekipleri parti binas?na kimsenin girmesine izin vermezken, yakla??k 7 saat s?ren aramalar sonras?nda parti binas?nda bulunan bilgisayar, cd, kasetler, baz? dosya ve evraklara el konuldu. El konulan evraklar ?uvallarla incelenmek ?zere Emniyet Binas?na g?t?r?l?rken Bdp ?l Ba?kan? Gaffar Bayram aramalara tepki g?sterdi.

Parti binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen il Ba?kan? Gaffar Bayram, uzun zamand?r partilerine y?nelik operasyonlar?n devam etti?ini belirterek, Bdp'nin b?t?n ?al??anlar?n?n neredeyse t?m?n?n cezaevinde oldu?unu s?yledi. Bayram, Malatya'da da bug?n ger?ekle?tirilen operasyonda kendisinin evinden al?narak partiye getirildi?ini ifade ederek, "Partimizin ?zerinde ki bu bask?lar?n bir an ?nce son bulmas?n? istiyoruz." dedi. (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:23 [3265386]

View the original article here

Antalya da 2,9 B�y�kl���nde Deprem

Merkez ?ss? Antalya'n?n Konyaalt? ?l?esi olan Richter ?l?e?ine g?re 2.9 b?y?kl???nde bir deprem meydana geldi.

Bo?azi?i ?niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara?t?rma Enstit?s?'nden al?nan bilgiye g?re saat 17.22'de meydana gelen, y?zeye yak?n noktada 4 kilometre derinli?i olan 2.9 b?y?kl???ndeki deprem, Konyaalt?'nda hissedildi. Pani?e neden olan deprem, can ve mal kayb?na yol a?mad?. - Antalya

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 17:41 [3266179]

Dozer Operat�r�ne Sevgi G�sterisi

Erzurum'da kardan merkezlerle ba?lant?s? kesilen 103 k?y yolu, ?l ?zel ?dare M?d?rl???n?n karla m?cadele ekiplerinin ola?an?st? ?abalar? sonucu bir g?nde a??ld?.

Kardan yolu temizleyen dozer operat?r?ne k?yl?ler, sevgi g?sterisinde bulundu. ?at ile Hatunan k?y? aras?ndaki karayolunun kardan kapanmas? ?zerine ?l ?zel ?daresine ba?l? ekiplerin 30 kilometreyi temizleme ?al??malar?n? DHA ekibi yerinde izledi.

Hatunan k?y?nden 51 ya??ndaki Yahya Dilek hayvanlar?na ila? almak i?in ?at'a giderken dozerin ?al??t???n? g?r?nce sevindi. Operat?re sevgi g?sterisinde bulunan Dilek, "Yolumuzu a?anlara sonsuz te?ekk?rler. K?yden anayola ??kmak i?in 9 kilometre y?r?mek zorundayd?k ama art?k buna gerek kalmad?" dedi. (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 10:09 [3263864]

�anakkale de R��vet Operasyonu

?anakkale'nin Ayvac?k il?esinde tapu sicil m?d?r? ile m?d?r yard?mc?s?, r??vet ald?klar? iddias?yla g?zalt?na al?nd?.

Edinilen bilgiye g?re bir ihbar? de?erlendiren ?anakkale Emniyet M?d?rl???ne ba?l? Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ubesi M?d?rl??? ekipleri, Ayvac?k Tapu Sicil M?d?r? E.A. ile M?d?r Yard?mc?s? B.T.'yi yak?n takibe ald?. ?ah?slar teknik takip sonunda r??vet ald?klar? iddias?yla g?zalt?na al?nd?. Sorgular? s?ren ?ah?slar?n adliyeye sevk edilece?i ??renildi. Olayla ilgili soru?turma s?r?yor. - ?anakkale

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 11:44 [3264316]

Bitlis te Trafik Kazas�: 9 Yaral�

Bitlis'te bariyerlere ?arparak takla atan minib?s kaza yapt? ilk belirlemelere g?re 2'si a??r olmak ?zere 9 ??renci yaraland?.

Bitlis Eren ?niversitesi (BE?) Tatvan Meslek Y?ksekokulu ??rencilerini ta??yan minib?s Bitlis-Tatvan karayolunda bulunan bariyerlere ?arparak takla att?.

Edinilen bilgilere g?re, Serdal Kara y?netimindeki 21 EH 660 plakal? minib?s, ?ehir merkezi giri?indeki Batarya kav?a??nda, kar ya???? nedeniyle kayganla?an yolda kontrolden ??karak bariyerlere ve elektrik dire?ine ?arpt?.

?arpma sonucu devrilen minib?steki s?r?c? Kara ile ??renciler Murat Karata?, Mine Mustafao?lu, Sevgi Y?lmaz, Aykut K?l??, Merve ?eki?, G?lizar Akta?, Melek Mazgir ve Mihriban Mahar yaraland?.

112 Acil Servis ekipleri ile ?evredekilerin yard?m?yla ara?tan ??kar?lan yaral?lar, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi alt?na al?nd?. Yaral? 2 ??rencinin durumlar?n?n a??r oldu?u ??renildi.

B?TL?S

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 14:13 [3264975]

TEM Sarard�

TEM Otoyolu'nda bir TIR ?n?ndeki araca ?arpmamak i?in ani fren yap?nca i?indeki g?l ya?? bidonlar? yola sa??ld?.

TEM'de facian?n e?i?inden d?n?ld?.

Olay saat 23: 00 s?ralar?nda TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. ?ddialara g?re ar?za yapan bir ara? fla??rlerini a?arak orta ?eritte h?z?n? kesti. Bu esnada ayn? istikamette seyreden Kenan Y?ld?z idaresindeki 34 FB 1565 plakal? TIR, ?n?ndeki araca ?arpmamak i?in ani fren yapt?.

?of?r?n dikkati olas? bir facian?n ?n?ne ge?erken, ani fren sebebiyle TIR'?n dorsesinde bulunan g?l ya?? dolu bidonlar yola sa??ld?.

Bidonlardan akan g?l ya?lar? a??larak karayolunu kaplad?. Olay hemen itfaiye ve karayolu ekiplerine haber verildi.

Olu?an trafik sebebiyle olay yerine g??l?kle ula?an itfaiye ekipleri hemen yolu temizlemek i?in ?al??ma ba?latt?. Bu arada TEM'de uzun ara? kuyru?u meydana geldi. ?tfaiye ekiplerinin yakla??k 1 saatlik ?al??mas? sonucu yol tamamen temizlenirken aksayan trafikte normale d?nd?.

TIR ?of?r? Kenan Y?ld?z "?n?mde iki ara? durmu?tu. Onlara ?arpmamak i?in frene bast?m. TIR i?indeki g?l ya?lar? yola sa??ld?.Yan?c? ve kimyasal madde de?il. Evraklar? zaten g?revlilere verdim' ?eklinde konu?tu.

Ar?za yapan otomobilin arkas?nda durmak zorunda kalan ve arac?nda maddi hasar meydana gelen Emre ?nsay ise "B?y?k tehlike atlatt?k. ?n?mde ar?za yapan ara? vard?. Arkas?ndaki ara?lar sa?a sola ka?t?. Ben de ka?acakken arkadan TIR geldi. TIR'dan ka?t?k ancak f???lar ?zerime d??t?" diye konu?tu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti kaza nedeniyle yakla??k yar?m saat trafi?e kapan?rken olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

?STANBUL (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 06:16 [3263620]

BDP �stanbul �l Ba�kanl��� nda Arama

Bar?? ve Demokrasi Partisi (Bdp) ?stanbul ?l Ba?kanl???'nda polis ekipleri arama yap?yor.

Araman?n, ter?r ?rg?t? Kck'ya y?nelik ger?ekle?tirilen operasyon kapsam?nda ger?ekle?tirildi?i ??renildi. Sabah saatlerinde il binas?na gelen polis, binada arama yapmaya ba?lad?. ?evik kuvvet polisleri de bina ?n?nde ve sokakta ?nlem ald?.

Polisin aramas? s?r?yor. (Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 09:51 [3263785]

View the original article here

Kocaeli de Fuhu� Operasyonu

?zmit il?esinde bir masaj salonuna d?zenlenen operasyonda, 6's? kad?n 7 ki?i g?zalt?na al?nd?.

Al?nan bilgiye g?re, Kocaeli Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Ahlak B?ro Amirli?i ekipleri, Karaba? Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhu? yap?ld??? ihbar? ?zerine ?al??ma ba?latt?.

Bir s?re devam eden ara?t?rman?n ard?ndan d?zenlenen operasyonda, mas?z olarak ?al??an ve fuhu? yapt?klar? iddia edilen G.K., M.E., S.M., F.D., K.O.. ve D.T. ile masaj salonunun i?letmecisi Aziz A.A. g?zalt?na al?nd?.

Zanl?lardan Aziz A.A., i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edilirken, 6 kad?n sa?l?k kontrollerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

- KOCAEL?

(Anadolu Ajans?) 13.01.2012 13:40 [3264815]

Dozer Operat�r�ne Sevgi G�sterisi

Erzurum'da kardan merkezlerle ba?lant?s? kesilen 103 k?y yolu, ?l ?zel ?dare M?d?rl???n?n karla m?cadele ekiplerinin ola?an?st? ?abalar? sonucu bir g?nde a??ld?.

Kardan yolu temizleyen dozer operat?r?ne k?yl?ler, sevgi g?sterisinde bulundu. ?at ile Hatunan k?y? aras?ndaki karayolunun kardan kapanmas? ?zerine ?l ?zel ?daresine ba?l? ekiplerin 30 kilometreyi temizleme ?al??malar?n? DHA ekibi yerinde izledi.

Hatunan k?y?nden 51 ya??ndaki Yahya Dilek hayvanlar?na ila? almak i?in ?at'a giderken dozerin ?al??t???n? g?r?nce sevindi. Operat?re sevgi g?sterisinde bulunan Dilek, "Yolumuzu a?anlara sonsuz te?ekk?rler. K?yden anayola ??kmak i?in 9 kilometre y?r?mek zorundayd?k ama art?k buna gerek kalmad?" dedi. (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 10:09 [3263864]

Bayraktar: "Fenerbah�elileri Seviyoruz"

Y?ld?z Teknik ?niversitesi (YT?)'n?n bu y?l 10.'sunu d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni", YT? oditoryumunda ger?ekle?tirildi. T?rende, 3 bin ??renci aras?nda yap?lan anket sonucunda ?e?itli kategorilerde ?d?le lay?k g?r?len ki?i ve kurumlar ?d?lleri verildi.

T?rene ?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar?'?n yan? s?ra i?, sanat, siyaset ve m?zik d?nyas?ndan ?ok say?da davetli ve ??renciler kat?ld?. ?d?l t?reni ?ncesi piyanist Anjelika Akbar bir konser verdi. T?rene, ayr?ca Makedonya Devlet Bakan? Hadi Nezir de kat?ld?. YT? taraf?ndan Y?ld?z ??letme Kul?b? ?yeli?i verilen ancak t?rende bulunamayan Cem Y?lmaz bir video ile geceye kat?ld?.

"FENERBAH?EL?LER? SEV?YORUZ"

?evre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, YT?'n?n d?zenledi?i "Y?l?n Y?ld?zlar? ?d?l T?reni"nde yapt??? konu?mada, ?niversitenin y?llard?r bu vatana bilim adam? ve teknik eleman yeti?tirdi?ini belirterek, "Uygulamaya y?nelik, tatbikata y?nelik elemanlar yeti?tiriyor. Bu ?lkenin da??nda, ta??nda, deresinde, tepesinde eme?i olan insanlar? yeti?tirmede ?ok ciddi ad?mlar atm??t?r, ?ok b?y?k hizmetler vermi?tir" dedi. Sanat ve i? hayat?ndan ?ok ?nemli isimlerin ?d?le de?er g?r?ld???n? ifade eden Bayraktar, ?unlar? s?yledi: "Bu, ger?ekten takdire ?ayan bir ?al??ma. Esenler Davutpa?a'daki 1200 d?n?ml?k b?y?k kamp?s alan? hizmet veriyor. Ama ?niversitemiz TOK? ile birlikte yeni ?al??malar yap?yor. Orada in?aatlar da s?ratle devam ediyor. Tamamen bitti?i zaman buradaki bu g?zide mekan ve Davutpa?a'daki o mekan, o zaman bu ?niversitemiz, d?nya ?l?e?inde en ?st s?ralarda ismi an?lacak bir konuma gelecektir. B?yle g?zel bir ?niversiteden mezun oldu?um i?in mutluyum, sevin?liyim. Kendi okulum taraf?ndan da ?d?le lay?k olmak insan?n en b?y?k mutluluk anlar?ndan biri. Bu bak?mdan bana oy veren ??rencilere de te?ekk?r ediyorum. "Daha sonra Rekt?r Prof. Dr. ?smail Y?ksek taraf?ndan Bayraktar'a "Rekt?rl?k ?zel ?d?l?" verildi.

T?ren ??k???nda gazetecilerin, "Trabzon'da s?yledi?iniz s?zler baya?? tepki ald?. Neler s?yleyeceksiniz, o ince ayar nedir?" ?eklindeki sorusu ?zerine Bakan Bayraktar, "Biz Fenerbah?elileri seviyoruz" dedi.

2011 YILINI YILDIZLARI

En be?enilen gazete H?rriyet

En be?enilen haber spikeri Mehmet Ali Birand

En be?enilen k??e yazar? Y?lmaz ?zdil

En be?enilen sabah haber program? ?rfan De?irmenci ile G?nayd?n

En be?enilen e?lence show program? Beyaz Show

En be?enilen k?lt?r sanat program? ?effa Oda G?nari Civao?lu

En be?enilen ekonomisti ??kr? K?z?lot

En be?enilen yazar Z?lf? Livaneli

En be?enilen i? adam? H?sn? ?zye?in

En be?enilen ?irket Do?u? Holding

En be?enilen bankas ?? Bankas?

En be?enilen sosyal sorumluluk projesi "Van ??in Rock" konseri

En be?enilen sivil toplum ?rg?t? AKUT

En be?enilen dizisi "Muhte?em Y?zy?l"

En be?enilen film Kaybedenler Kul?b?

En be?enilen erkek ?ark?c?s? Tarkan

En be?enilen kad?n sanat??s? S?la

En be?enilen ekonomi ve i? dergisi Bloomberg

En be?enilen haber programc?s? Fatih Altayl?

En be?enilen haber kanal? Habert?rk

En be?enilen spor program? % Y?z Futbol R?dvan Dilmen - G?ltekin Onay

En be?enilen kad?n dizi Oyuncusu Beren Saat

En be?enilen erkek dizi Oyuncusu K?van? Tatl?tu?

En be?enilen kad?n tiyatro Oyuncusu Deniz ?ak?r

En be?enilen erkek tiyatro Oyuncus Sel?uk Y?ndem

En be?enilen radyo istasyonu Power FM

En be?enilen radyo program? Matrax Zeki Kayhan Co?kun

En be?enilen m?zik grubu Model

En be?enilen sporcusu Burak Y?lmaz

En be?enilen reklam filmi Mavi Jeans

ONUR ?D?LLER?

Can D?ndar

U?ur D?ndar

Ali K?rca

Zeki Kayhan Co?kun (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 02:56 [3263593]