14 Ocak 2012 Cumartesi

"Karakol Yok Polis Merkezi Var"

??i?leri Bakan Yard?mc?s? Osman G?ne?, eskiden karakollar oldu?unu ifade ederek, "?imdi karakol yok. Art?k polis merkezlerimiz var" dedi.

Sivas'ta bir dizi programa kat?ld?ktan sonra geceyi Tokat'ta ge?iren ??i?leri Bakan Yard?mc?s? Osman G?ne? beraberinde Emniyet Genel M?d?r? Mehmet K?l??lar ile birlikte Tokat Valisi ?erif Y?lmaz'? makam?nda ziyaret etti. Valilik giri?inde polis mangas?n? selamlayan G?ne?, valilik ?eref defterini imzalad?. Bas?n mensuplar?na teknik anlamda ziyarette bulundu?unu ifade eden G?ne?, bakanl??? ile ilgili de?erlendirmede bulunarak kaymakamlarla bir araya geleceklerini s?yledi. Tokat'a polis akademisi yap?l?p

yap?lmayaca?? y?n?nde bas?n mensuplar?n?n sorular?na kar?? G?ne?, ??i?leri Bakanl??? olarak Polis Meslek Y?ksek Okulu ba?lam?nda kendilerine bir teklif yap?lmad???n?n alt?n? ?izerek, "Bu bir ihtiya? meselesi zaman?nda harekete ge?me meselesi. Sivas'ta var. ??nk? zaman?nda geni? bir alan tahsis edilmi?. Bizimde ihtiyac?m?z vard?. ?evremizdeki bir?ok dost, karde? ?lkeler ?zellikle e?itim alan?nda bizden yard?m ve destek bekliyor. Bu okullar? o ama?la bir k?sm?n? kullanmaya ba?lad?k. Sivas'ta bunlardan birisi.

491 Afganl? polis amirini mezun ederek g?nderdik. Bizden yard?m isteyen ?imdi M?s?r, Libya gibi bir?ok ?lke var. Bu ihtiya?lar artt?k?a bir bakars?n?z, ihtiya? zuhur ederse bir ?ey yap?labilir. Ama ?uan planlanm?? bir ?ey yok" diye konu?tu.

Karakollarda uygulanan de?i?imlere dikkat ?eken G?ne?, "Eskiden polis karakollar?m?z vard?. ?imdi karakol yok. Art?k polis merkezlerimiz var. Ge?ti?imiz y?llardan birisi de polis merkezleri y?l? ilan etmi?tik. Polis merkezlerini daha iyi hale getirerek vatanda??n rahat?a hizmet almas?n? sa?layacak fiziki imkanlar? sa?lamaya y?nelik b?y?k gayretler g?sterildi. ?lke genelinde ?ok g?zel ?eyler yap?ld?" ?eklinde konu?tu.

Eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu?'un yarg?lanma s?reci ile ilgili sorulara ise G?ne?, "Buraya ben teknik ziyaret yapmaya geldim. O i?e o platformda g?rev yapan b?y?klerimize sorars?n?z. Ben netice itibariyle devlet memuruyum" diye cevap verdi.

"POL?S?M?Z D?NYA STANDARDINI 3-4 AY ???NDE YAKALAMAK DURUMUNDA"

Emniyet Genel M?d?r? Mehmet K?l??lar ise memleketi Tokat'ta e? dost ziyaretinde bulunurken, bir yanda da ?al??malar?na devam ettiklerini s?yledi. K?l??lar, baz? standartlar? yakalad?klar?nda Polis Meslek Y?ksekokullar?n bir?o?unun kapatmalar? gerekece?ini ifade ederek, "?uan da 29 Polis Meslek Y?ksekokulumuz var. Y?ksekokul mezunlar?n? al?p e?itime ald???m?z 10 tane Polis Meslek E?itim Merkezimiz var. 250 bine yak?nda polisimiz var. Yani bizim normalde d?nya standartlar?nda 250 ki?iye bir polis d??erse

iyidir. Biz o standard? 3-4 ay i?erisinde yakalamak durumday?z. Standard? yakalad?ktan sonra mevcut okullar?n bir?o?unu kapatmam?z gerekecek. Yani bu okullara ihtiyac?m?z kalmayacak. Dolay?s? ile 3-4 sene sonra kapataca??m?z okullu yeniden okul a?mak, bakanl?k politikas? olarak yeni okul a??lm?yor. ?lla a??lacaksa yerel imkanlarla sa?lanan alt yap? bina varsa, kapasitesi bin ki?inin ?zerinde imkan sa?lan?rsa ancak b?yle a?ar?z diye bakanl???m?z?n prensip karar? var" ?eklinde konu?tu.

"?ZEL HAREKET POL?S? ?HT?YA? OLAN HER YERDE ?ALI?IYOR"

Bir gazetecinin sorusu ?zerine ?zel hareket polisinin ?nceki y?llarda da k?rsalda jandarma ve askerle g?rev yapt???na dikkat ?eken K?l??lar, konu?mas?na ??yle devam etti:

"Bu, devletin ald??? bir karard?r. ?uanda el birlili?i jandarmam?z TSK ile birlikte ?al???yoruz. Son derece g?zel bir uyum, i?birli?i var. Bu da ter?rle m?cadeledeki etkinli?imizi olumlu manada etkiliyor. Gayet iyi gidiyoruz bir sorun yok. ?zel hareket polisi ihtiya? olan her yerde ?al???yor. Sadece do?uda ?al???yor gibi bir ?ey yok."

Vali ?erif Y?lmaz ise ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirerek, Tokat'ta emniyet hizmet binalar? ile ilgili ?al??malar?n devam etti?ini kaydetti. G?n?n an?s?na Vali Y?lmaz, konuklar?na ceviz sand?kla birlikte Tokat'?n el sanat? ?r?nlerinde yazma hediye etti.

Daha sonra Tokat Belediye Ba?kan? Adnan ?i?ek'i makam?nda ziyaret eden Bakan Yard?mc?s? G?ne?, tarihi belediye binas?na hayran kald?. Ba?kan ?i?ek, g?n?n an?s?na bak?r ibrik hediye etti?i G?ne?, ayr?ca ?l Jandarma Komutanl??? ve ?l Emniyet M?d?rl???ne ziyaretlerde bulundu. - Tokat (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 13:55 [3264886]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder