14 Ocak 2012 Cumartesi

Rauf Denkta� Hayat�n� Kaybetti

Yak?n Do?u ?niversitesi Hastanesi yo?un bak?m servisinde tedavi g?ren KKTC Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta? hayata g?zlerini yumdu.

Kurucu Cumhurba?kan? Rauf Denkta?'?n tedavi g?rd??? Yak?n Do?u ?niversitesi (YD?) Hastanesi'nde hayat?n? kaybetmesinden sonra b?y?k hareketlilik ya?and?.

KKTC 1. Cumhurba?kan? Rauf Denkta? 24 may?s 2011 tarihinde beyin kanamas? nedeniyle Yak?ndo?u Hastanesine yat?r?lm?? ve yo?un bir tedavi s?recinden sonra 29 Ekim 2011'de taburcu edilmi?ti. Denkta? son olarak 8 Ocak'ta v?cudundaki su kayb?na ba?l? olarak YD? Hastanesine kald?r?lm?? 5 g?nl?k ya?am m?dahalesi verdikten sonra hayata g?zlerini yumdu.

Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu'nun yan? s?ra Ba?bakan ?rsen K???k, Kuvvet Komutanlar? ve pek ?ok ?st d?zey yetkili Denkta?'?n tedavi g?rd??? YD? Hastanesi'ne ak?n etti.

KIBRIS TAR?H?NE DAMGASINI B?YLE VURDU

27 Ocak 1924'de Baf'da d?nyaya gelen Rauf Denkta?'?n ?mr?, egemenlik ve varolu? m?cadelesiyle ge?ti. K?br?s tarihine damgas?n? vuran Denkta?, T?rk d?nyas?n?n ?nemli liderleri aras?nda yerini ald?.

?mr?n?n son dakikalar?na kadar devletin varl???n? vurgulayan ve K?br?s T?rklerine s?rekli, "Devlete ve ba??ms?zl??a sahip ??k?n, anavatan T?rkiye'ye g?venin" ?a?r?s? yapan Denkta?, K?br?s T?rklerinin e?it egemen hakk?ndan, T?rkiye'nin etkin ve fiili garantisinden ve T?rk askerinin adadaki varl???ndan taviz vermedi. KKTC'nin kurucu Cumhurba?kan? Denkta?, hasta yata??nda dahi devleti d???nd?.

Son anlar?nda bile K?br?s Rum taraf?na "Buras? ba??ms?z bir cumhuriyettir" diye seslenen Denkta?, 23 Aral?k 2011'de, hayat?n?n ele al?nd??? bir etkinli?e g?nderdi?i mesajda, "M?cadelenin yeni nesle anlat?lmas? herkesin vatan borcu" demi?ti.

Rauf Denkta?, hayat?n?n anlat?ld??? belgesel sonras?nda, ekrandan yapt??? konu?mada, 197 g?nl?k hastal?k s?recinde kendisini aray?p destek olan, kendisi i?in dua eden herkese te?ekk?r ederek, K?br?s T?rk halk?n?n sevgisinden moral buldu?unu, motivasyonunun artt???n? s?ylemi?ti.

K?br?s T?rk halk?na, devletine sahip ??kmas? i?in ?a?r?da bulunan Rauf Denkta?, "Devletsiz kalmak her ?eyiyle aciz kalmak demek, ba?kas?na muhta? olmak demektir. Devletsiz ya?ayan insanlar olabilir ama devletsiz ya?ayan millet yoktur. K?br?s T?rk halk?, T?rk milletinin ayr?lmaz, kopmaz bir par?as?d?r" demi?ti.

K?br?s T?rk halk?n? kurtarmak i?in verilen m?cadelenin unutulmamas? gerekti?ini vurgulayan Denkta?, bu m?cadelenin yeni nesillere anlat?lmas?n?n herkesin vatan borcu oldu?unu ifade etmi?ti.

"BA?IMSIZLIKTAN VAZGE?MEY?N"

K?br?s T?rk halk?n?n, gelece?e bakarak, ge?mi?te ya?ananlar?n bir daha olmamas? i?in dik durmas?, T?rkl???yle gurur duyarak, Atat?rk ilkelerinden taviz vermemesi gerekti?ini vurgulayan Denkta?, "Devlet demek H?rriyet demektir, dimdik ayakta durup, kimsenin boyunduru?u alt?na girmemek demektir. Ba??ms?zl???n?zdan asla vazge?meyin" demi?ti.

M?zakere masas?nda bunlar?n bilinciyle oturulmas? gerekti?ini, Mara?, G?zelyurt ve Karpaz yar?madas? konusunda asla taviz verilmemesi gerekti?ini dile getiren Denkta?, "Karpaz stratejik bak?mdan ?ok ?nemli bir b?lge. Asla taviz verilmeyece?ini herkesin bilmesi gerek" ifadesini kullanm??t?.

"Kimse bizi bu yurttan, vatandan mahrum edemez" diyen Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n Anavatan T?rkiye'ye g?venmesini istemi?ti.

"Anavatana gelecek her zarar, bize de zarar verecektir" ifadesini kullanan Denkta?, K?br?s T?rk halk?n?n kimseye muhta? olmadan ya?ama, her zorlu?un ?zerinden gelecek g?c? oldu?unu kaydetmi?ti.

Denkta?, KKTC Devleti'nin bir evlat gibi oldu?unu, bu evlad? ya?atmak gerekti?ini, ona zarar vermeye ?al??an herkese "dur" demenin t?m K?br?sl? T?rklerin g?revi oldu?unu vurgulam??t?. 

LEFKO?A
(Anadolu Ajans?) 4 saat ?nce.. [3266715]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder