14 Ocak 2012 Cumartesi

�zmir de Faciadan D�n�ld�

?zmir ?e?me'de, otoban levhalar? yan?nda topra?a g?m?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? ele ge?irildi.

?e?me'nin Ovac?k k?y?nde oturan bir k?yl?, gi?elerden y?r?yerek evine giderken, levhalar?n alt?nda siyah bir po?et g?rd?. Ya?murun etkisiyle ?zerindeki topra??n kalkt???n? ve po?etin d??ar?ya ??kt???n? fark eden bir k?yl?, merakla po?eti a?t?. Po?etin i?erisinde ?ok say?da paket oldu?unu g?ren k?yl?ler, hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ilk yapt?klar? ara?t?rmada po?et i?erisinde 29 ayr? paket i?erisine sar?lm?? 5 kilo 900 gram A4 plastik patlay?c? buldu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar incelenmek ?zere laboratuvara g?t?r?ld?.

Patlay?c?lar?n kimin taraf?ndan g?m?ld???n? ara?t?ran jandarma ekipleri bir tuzak kurdu. Po?etten ??kar?lan patlay?c?lar?n a??rl??? kadar, ayn? po?ete bez ve toprak konuldu. Ekipler, ayr?ca po?etin al?nmas? ihtimaline kar?? i?ine GPRS cihaz? yerle?tirdi. B?lgede 24 saat sivil gezen ekipler, kameralarla da b?lgeyi taray?p patlay?c?n?n al?nmas?n? bekledi. ?? hafta boyunca takip edilen po?eti almaya gelen olmay?nca, GPRS geri ??kar?ld?. Otoban yak?n?nda bulunan iki k?ydeki vatanda?lar tek tek ara?t?r?ld?.

Ayr?ca patlay?c?n?n konuldu?u yerin 100 metre gerisinde bulunan gi?elerin kamera kay?tlar? al?nd?. Gi?elerden ge?en ara?lar?n plakalar? al?narak inceleme yap?ld?. Po?et ?zerinde bulunan parmak izleri ile toprak ?zerindeki ayakkab? izleri de ayr?nt?l? bir ?ekilde incelendi.

?RG?T ?YES? YAKALANMI?TI

?te yandan, ?svi?re'den ?e?me'ye eylem yapmak i?in geldi?i iddias?yla 4 Aral?k 2012'de g?zalt?na al?nan ?rg?t ?yesi M.T.'nin de patlay?c?larla bir ba?lant?s?n?n olup olmad??? ara?t?r?l?yor. Cezeavinde tutuklu bulunan M.T., ifadesinde, "?svi?re'den eylem yapmak i?in ?e?me'ye g?nderildi?ini, kendisini arayacak bir ki?i ile bulu?up bombal? eylem yapaca??n?" s?ylemi?ti. Olayla ilgili soru?turma devam ederken, ele ge?irilen 5 kilo 900 gram A4 patlay?c? imha edildi. Jandarma yetkilileri ele ge?irilen

patlay?c?lar?n miktar?n?n ?ok oldu?unu, 29 par?aya b?l?nd??? i?in en az 29 ayr? eylemin ger?ekle?mesinin ?nlendi?ini s?yledi.
(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 13:53 [3264883]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder