14 Ocak 2012 Cumartesi

Zana n�n Evine KCK Aramas�

Bar?? ve Demokrasi Partisi (Bdp) Milletvekili Leyla Zana, Kck soru?turmas? kapsam?nda evinde yap?lan arama ile ilgili olarak, "Aranabilir, aras?nlar. Zindan kap?lar?n? lay?k g?r?yorlarsa tekrar buyurabilirler. ?lkeyi zehire ?evirmesinler o kadar" dedi.

Br?ksel'de bulunan o?lunun yan?na gitmek ?zere Atat?rk Havaliman?'na gelen Diyarbak?r Ba??ms?z Milletvekili Leyla Zana, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.

Ba?bakan Erdo?an'?n se?im ?ncesi umut verici konu?malar? ile se?imin demokratik bir ortamda ge?mesini sa?land???n? belirterek, "Se?im sonras? ba?ar?n?n verdi?i ?zg?venle b?t?n umutlar?n y?k?lmas?na da bizzat kendisi sebep oldu. K?rtleri d??layarak ve K?rtlerin bir hak talebinde bulunulmas?n? engelleyerek g?ndemi de?i?tirdi" dedi.

Ba?bakan Erdo?an'?n kendisine y?nelik "da?a gitsin" s?zlerini de de?erlendiren Zana, " 'Bu sorun nas?l ??z?lecek sorusuna kar??l?k en son olmas? gerekeni ?nce s?ylemeyelim. Silah s?z korusu ise silah? en son konu?al?m. Bu ?lkede olumsuz eyler ya?and?. Olmaz? de?il olurlar? konu?al?m demi?tim' G?n?l isterdi ki Ba?bakan, 'Say?n Zana yan?l?yorsun. Silah g?vence de?ildir, g?vence demokratik ortamd?r, haklar?n karde?li?idir. Sigortan?z benim olu?turaca??m demokratik ?lkedir' deseydi. Bug?n halen ge? de?il. Evlerimiz aransa bile. Bir f?rsat var kendisinin ?n?nde asl?nda" diye konu?tu.

"YAZIKLAR OLSUN" - V?DEO

Ba?bakan Erdo?an'?n da??n yolunu g?stermek yerine ??z?m ?retmesi gerekti?ini savunan Zana, "Umutlar?m?n yok oldu?unu s?yleyemem. Dokunulmazl?klar?m?z kald?r?lsa da evlerimiz aransa da toplumun beklentisi vard?r. Say?n Ba?bakan'a d??en hukuk devletine yara??r bir a??l?m? ?zde ger?ekle?tirmesidir. Bu ?lkede bas?n mensuplar? i?eridedir. Kimse d???ncesini a??klama cesaretini g?sterememekte. Bu korku imparatorlu?u demektir. Yaz?klar olsun diyorum. Bu topluma da kendisine de yaz?kt?r. Ba?bakan?n sevgi ve sayg? ile an?lmas?n? isterim antipati ile de?il" ?eklinde konu?tu.

Zana, Kck operasyonlar? kapsam?nda evinde yap?lan arama ile ilgili olarak da, "Benim ki?isel evim yok zaten yak?n?m?n evi. Kirac?y?m. Aranabilir Aras?nlar. Hi?kimse ile g?r??medim. Ne zaman istiyorlarsa, zindan kap?lar?n? lay?k g?r?yorlarsa tekrar buyurabilirler. ?lkeyi zehir zindana ?evirmesinler o kadar" ifadelerini kulland?.

KCK KAPSAMINDA Leyla Zana'NIN EV? ARANDI - V?DEO

PKK'n?n ?ehir yap?lanmas? Kck'ya y?nelik d?zenlenen operasyon kapsam?nda milletvekili Leyla Zana'n?n ?ankaya'daki evinde polis bir arama ger?ekle?tirdi Sabah 06.30 s?ralar?nda eve gelen polis ekiplerinin evde kimsenin olmamas? ?zerine kap?y? ?ilingir ile a?t??? ??renildi. Polisin evde yapt??? arama ise, yakla??k 3 saat s?rd?. Arama sonras? polis ekiplerinin Leyla Zana'ya ait oldu?u belirtilen bilgisayar ve baz? evraklara el koydu?u belirtildi.

BA?BAKAN ERDO?AN YARGIYI UYARMI?TI - V?DEO

S?z konusu operasyondan 3 g?n ?nce Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Leyla Zana'n?n 'Silah K?rd?n sigortas?d?r' s?zleriyle ilgili AK Parti grup toplant?s?nda ?unlar? s?ylemi?ti:

"Yarg?ya haber veriyorum, duyuruda bulunuyorum. Siz demek ki milletvekili elbisesini bunu i?in, bu ifadeleri kullanmak i?in giydiniz, ?yle mi? 'G?vencemiz silaht?r' diyor. O zaman bu ?at?n?n alt?na niye geldin? Buras? demokratik parlamenter bir sistem, silahl? bir parlamenter sistem yok. O zaman buraya niye geldin, o zaman sen de da?a ??ksayd?n."

LEYLA ZANA NE DEM??T??

"Ben tek tarafl? hi?bir ?eyin anlaml? olaca??n? d???nm?yorum. Her ?eyin mutlak surette bir taraf? vard?r. G?n?m?z ko?ullar?nda demokratik eylemlilikler vard?r. ?ok radikal bir ?ekilde demokratik eylemliliklerin yayg?nla?t?r?lmas? laz?m. Silahl? m?cadele ?u anda herkesi taraf ediyor. Art?k silahl? m?cadele bir noktaya geldi. Ben silahlar?n b?rak?lmas?n? asla tart??m?yorum. O K?rtlerin sigortas?d?r."

Diyarbak?r Ba??ms?z Milletvekili Leyla Zana, Ba?bakan Erdo?an'?n tepkisine sebep olan a??klamalar?na ??yle devam etmi?ti:

"Bu sorun var oldu?u m?ddet?e o silahlar K?rtlerin g?vencesidir. ??nk? biz ge?mi? s?re?leri de g?rm?? insanlar?z. 80'li y?llar? ya?am?? insanlar?z. Kar??l?kl? bir g?vensizlik var. Bu g?vensizli?in giderilmesi i?in belirli ad?mlar?n at?lmas? laz?m. En b?y?k ad?m?n devlet taraf?ndan at?lmas? gerekti?i kan?s?nday?m. ??nk? haks?zl??? u?rayan K?rtler, haks?zl??? da yapan devlettir. K?rtlere bir stat? verilmeden, yasal bir g?vence sa?lanmadan, K?rtlerin silah b?rakmas?n? tart??mamak gerekir. Ama silahlar?n susturulmas? taraftar?y?m. ??nk? art?k gen?lerin kan? akmamal?. Dialog s?reci ba?lad??? zaman yar?n arkam?za d?nd???m?zde ger?ekten de gen?ler i?in hepimiz ?z?lece?iz ve yaralanaca??z."

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 12:51 [3264636]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder