14 Ocak 2012 Cumartesi

Yuksekova da KCK Protestosu

Hakkari'nin Y?ksekova ?l?esi'nde Kck operasyonlar? protesto edildi. Yakla??k 2 bin ki?i sloganlar atarak y?r?d?kten sonra bas?n a??klamas? yap?p olays?z da??ld?.

Y?ksekova Bdp ?l?e binas? ?n?nde toplanan yakla??k 2 bin ki?ilik grup, Kck operasyonlar? ve yap?lan g?zalt?lar?n? protesto etmek i?in y?r?d?. Sloganlar atarak Cengiz Topel Caddesi'nde y?r?yerek eski cezaevi kav?a??na gelen grup, burada bas?n a??klamas? yapt?. Bdp ?l?e Ba?kan? R?stem Demir grup ad?na yapt??? bas?n a??klamas?nda, ?? y?ld?r Kck ad? alt?nda y?r?t?len operasyonlar?n siyasi bir soyk?r?m oldu?unu iddia ederek, "Operasyonlar?nda ?imdiye kadar k?rt siyaset?iler, akademisyenler ve halk?n iradesiyle se?ilen milletvekilleri olmak ?zere K?rt halk?n?n siyasi temsilcileri olan 6 bin ki?i tutukland?. Adeta k?rt kapan? kurulmu?tur. Yap?lan yasal de?i?ikliklerle kendi imparatorlu?unu art?k hukuki olarak da ilan eden AKP h?k?meti ve alk??lad???, tebrik etti?i g?venlik g??leri, bir milletvekilinin evinin kap?s?n? k?rabilecek denli pervars?z uygulamalara y?nelmi?tir. Bu tutuklama ve bask? ter?r? katmerlenmektedir" dedi.

Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan grup olays?z da??ld?.

HAKKAR?/Y?KSEKOVA (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:34 [3265434]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder