8 Ocak 2012 Pazar

� Aksa da Namaz K�lana Kadar Direni� S�recek

?nsan Hak ve H?rriyetleri ?nsani Yard?m Vakf? (?HH) Genel Ba?kan? avukat Fehmi B?lent Y?ld?r?m, Filistin direni?inin, m?sl?manlar?n Mescid-i Aksa camiinde ?zg?rce namaz k?lana kadar devam edece?ini s?yledi.

?l ?zel ?dare toplant? salonunda d?zenlenen 'Filistin' konferans?na kat?lan ?HH Genel Ba?kan? Fehmi B?lent Y?ld?r?m, ?srail askerleri taraf?ndan sald?r?ya u?rayan ve 9 ki?inin ?ld?r?ld??? Mavi Marmara gemisinin Filistin i?in bir umut oldu?unu s?yledi. Gemide ?len Kayserili Furkan Do?an'?n babas? Ahmet Do?an'?n da kat?ld??? konferans? dinlemek i?in gelen yakla??k 300 Filistin destek?isi salonu doldurdu. ?srail'in ?nceden savunmas?z insanlara sald?rd???n? ?ne s?ren B?lent Y?ld?r?m, 'Mavi Marmara, Filsitinli annenin gece yata?a ba??n? rahat?a koymas?na vesile oldu. ?nceden Gazze'ye silahs?z insanlara sald?r?rken, sadece kendi g?c?n? kontrol eden ve sald?rabilen bir ?srail vard?. ?imdi de sald?raca?? zaman en az binlerce denklemi d???nen bir ?srail var. Kayseri, ?stanbul, Ankara, ?zmir, Tahran ve Avrupa sokaklar?na bakan ve sald?rd???nda kar??l???n? ?ok daha ?iddetli alaca??n? g?ren korkak bir ?srail var. Bu, Mavi Marmara gemisinde ?len Furkan, kan?yla olu?turdu? dedi. Filistin direni?inin, m?sl?manlar?n Mescid-i Aksa camiinde namaz k?lana kadar devam edece?ine vurgu yapan B?lent Y?ld?r?m, 'T?rkiye ve ?slam d?nyas? 7'den 70'e Mescid-i Aksa'n?n ne oldu?unu ??rendi. ?imdi ?srail bu Gazze kap?s?n? a?acaks?n, teredd?t etmiyorum. Kendi i?lerinde de bocalamaya ba?lad?lar. ?srail Genelkurmay eski ba?kan?, bize sald?r?lmas? emrini veren, ?imdi diyor ki 'Yanl?? yapt?k, T?rkiye'den ?z?r dileyin. Tazminat verin. Ambargoyu kald?r?n ve bu i? bitsin' Fakat, ?ok k?t? duruma d??t?ler. Biz daha ?nce de s?ylemi?tik. Biran ?nce dediklerimizi yap?n diye. Ancak halk kula??n? kapad?. ?z?r de dilense, ambargo da kalksa, biz Mescid-i Aksa'da ?zg?rce namaz k?lmad?k?a, bu davadan vazge?meyece?iz? diye konu?tu. Mavi Marmara gemisine yap?lan ?srail bask?n?n?n ortado?uda ya?anan arap bahar?n? tetikledi?ini, ?lkelerdeki isyan? ??karanlar?n Mavi Marmara'da bulunan ki?ilerden olu?tu?unu da anlatan B?lent Y?ld?r?m, ??yle devam etti; '?ok k?sa s?re ?ncesine kadar, Hamas ile birlikte olmak ter?r listesine girmek demekti. Hatta, T?rkiye'de, savc?lar Hamas'? ter?r ?rg?t? olarak g?r?p baz? insanlar? hapiste tuttu. Ancak Mavi Marmara sald?r?s?ndan sonra Hamas'?n lideri gelip meclise bile girdi. Art?k hamasa ter?rist diyen ter?rist oldu. Bu zaferi kazand?k. ?srailo?ullar? hi? de zeki de?ilmi?. Bunlar?n Mavi Marmara gemisini a??k denizde vuracak kadar gerizekal? olaca??n? hi? kimse d???nemedi. Ama vurdular. ?imdi de korkuya kap?ld?lar. ?lk Gazze konvoyu d?n???, M?s?r 6 ayda d??ecek dedik, 8 ayda d??t?. ?srail, Mavi Marmara'y? vurmakla, denizden giden gemiyi, karaya ?evirdiler. Gemimiz, Akdeniz'den karaya ??kt? ve Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, M?s?r'da ve Tunus'ta gezdi, ?imdi ?srail'in etraf?nda. Mavi Marmara sald?r?s?, b?t?n i?birlik?i liderleri tek tek d???rd?. Tahrir meydan?nda devrimi organize eden insanlar?n en ?nemlileri Mavi Marmara kat?l?mc?lar?yd?. Libya'da devrimcilerin ?nc?leri, Yemen ve Fas'taki ayaklanmalar?n liderleri de bu gemideydi. Sald?r?da ?len 9 ki?i, asl?nda bu b?lgedeki ?zg?rl?k me?alesini de yakm?? oldu.? B?lent Y?ld?r?m'?n konu?mas? s?ks?k, 'Hepimiz Furkan'?z' 'Hamas'a selam, direni?e devam? ve 'Kahrolsun ?srail' sloganlar?yla kesildi. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248316]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder