8 Ocak 2012 Pazar

�nternet Ba��ml�l��� Art�k Hastal�k

Ankara Alkol ve Madde Ba??ml?l??? Tedavi ve E?itim Merkezi (AMATEM) Uzman? Do?. Dr. Tuncer Okay, internet ba??ml?l???n?n tedavi edilmesi gereken bir hastal?k oldu?unu s?yledi.

?stanbul Bak?rk?y Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa?l??? ve Sinir Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'nde internet ba??ml?l??? ile ilgili bir klinik a??ld???n? hat?rlatan Okay, Ankara AMATEM'de ise ?imdilik konuyla ilgili e?itim faaliyetlerine a??rl?k verildi?ini, ancak b?yle bir uygulaman?n planlamalar dahilinde bulundu?unu belirtti. Okay, "10-12 saat boyunca internette gezinen, Oyun oynayan veya sohbet eden insanlar var. Bunlar?n toplumsal yans?malar? hen?z ?ok dramatik boyutlarda olmamakla birlikte bir tehlike." ifadesini kulland?.

Ankara AMATEM'de Uzman Do?. Dr. Tuncer Okay, son d?nemlerde artan internet ba??ml?l???na dikkat ?ekti. Okay, "Bunu dramatik boyutlarda ya?ayan insanlar var. 10-12 saat bilgisayar?n ba??ndan kalkmadan internette gezinen, Oyun oynayan veya sohbet eden bir s?r? insan mevcut. Bunlar?n toplumsal yans?malar? hen?z ?ok dramatik boyutlarda olmamakla birlikte bir tehlike." ?eklinde konu?tu. Bak?rk?y AMATEM'de internet ba??ml?l??? ile ilgili bir klinik a??ld???n? hat?rlatan Okay, Ankara AMATEM'de ise ?imdilik konuyla ilgili e?itim faaliyetlerine a??rl?k verildi?ini ancak b?yle bir klini?in planlamalar dahilinde bulundu?unu s?yledi.

?nternet ba??ml?l???n?n klinik olarak dikkat ?eken bir durum oldu?unun alt?n? ?izen Okay, "Bununla ilgili m?dahil olmak, planlama yapmak zorunday?z, yapmam?z gerekiyor ve planlamalar?n i?erisinde var. Bunu da bir hastal?k durumu olarak ele almam?z gerekiyor, ele almaya ba?lamam?z gerekiyor, ele almaya ba?land? zaten. T?rkiye'de bununla ilgili veriler de var, u?ra?an insanlar da var. Bu da b?y?k bir sorun." dedi.

Okay, bir insan?n, ya?amdaki rol?n?, i?levselli?ini, yapmas? gereken aktiviteleri, yerine getirmesi gereken sorumluluklar? aksatacak d?zeyde internet ile veya herhangi bir ?eyle me?gul olmas?n?n tehlike i?areti oldu?unu vurgulad?. Okay, ?unlar? kaydetti: "?nternetin ba??nda oturmak, ?ocu?unun bir problemi ile ilgilenmekten kendini geri ?ekiyorsa bu bir sorundur. ??ine kapand?ysa, ailesi ile arkada?lar? ile koptuysa, internetin ba??ndan kalkam?yorsa, ba??ndan kalkmak ad?na kendince ?areler ?retmeye ba?lad?ysa, bunu bir sorun olarak fark etmeye ba?lad?ysa ama bunu yapam?yorsa bu bir sorundur. ?nemli olan insan?n ya?am?n?n gidi?at?n? eline alan bir durumun ortaya ??kmas?."

?nternet ba??ml?l???n?n belli ki?ilik ?zellikleri olanlarda daha ?ok g?r?ld???n? s?yleyen Okay, "Kendi i?ine kapan?k ki?ilerde, insan ileti?imi yerinde olmayan, bu konuda ba?ar?l? olmayan insanlarda ?ok olabiliyor. ?nsanlarla ileti?imde kayg? bunalt? ya?ayan, toplum i?indeki aktivitelerde s?k?nt? ya?abilen insanlarda olabiliyor." de?erlendirmesinde bulundu. (Cihan Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248408]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder