8 Ocak 2012 Pazar

"T�rkiye de Hibrit Demokrasi Var"

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??daro?lu, T?rkiye'deki demokrasinin "hibrit demokrasi" olarak nitelendirildi?ini belirterek, "Bir ?lkede i?adamlar? rahat konu?am?yorsa, bir ?lkede sendikalar rahatl?kla eylem yapam?yorsa, bir ?lkede insanlar hak aramak i?in ?zg?rce konu?am?yorsa o ?lkede demokrasi yok demektir" dedi.

CHP lideri K?l??daro?lu, Sar?yer Belediyesi'nin yeni hizmet binas? temel atma t?renine ve Bah?ek?y K?z Konuk Evi a??l???na kat?ld?. K?l??daro?lu temel atma t?reinde yapt??? konu?mada, "Bir ?lkede i?adamlar? rahat konu?am?yorsa, bir ?lkede sendikalar rahatl?kla eylem yapam?yorsa, bir ?lkede insanlar hak aramak i?in ?zg?rce konu?am?yorsa, o ?lkede demokrasi yok demektir" dedi.

-T?RK?YE'DEK?NE H?BR?T DEMOKRAS? DEN?YOR-

Bunu ana muhalefet partisi olarak sadece kendilerinin s?ylemedi?ini, geli?mi? demokrasilerindeki sivil toplum ?rg?tlerinin de s?yledi?ini anlatan K?l??daro?lu, "T?rkiye'deki demokrasiyi hibrit demokrasi olarak adland?r?yorlar" dedi. Bunun 21'inci y?zy?l?n T?rkiye'sine yak??mad???n? s?yleyen K?l??daro?lu, "21'ini y?zy?l?n T?rkiye'sinde herkes d???ncelerini ?zg?rce s?ylemeli. Herkes rahatl?kla istedi?i toplant?y?, istedi?i eylemi de ger?ekle?tirebilmeli. T?rkiye'ye yak??an budur. ?zg?r bir T?rkiye, ba??ms?z bir T?rkiye, gelece?e umutla bakan bir T?rkiye, sayg?n, tutarl? bir adaletle ancak olabilir. ?ste?imiz adalettir. ?stedi?imiz hukukun ?st?nl???d?r" dedi.

So?uk havada konu?mas?n? k?sa kesen K?l??daro?lu g?zel bir temel atacaklar?n? belirterek, "Ba?kana s?yledim. Temeli atmak kolay, bunun devam?n? sa?lamak da bizim g?revimiz. En k?sa s?rede binalar?n in?aat?n? tamamlayaca??z, Allah nasip ederse, gelece?im ve se?imlerden ?nce bu binan?n a??l???n? hep beraber yapaca??z" dedi.

CHP'li belediyelerin ?al??mad???, hizmet ?retmedi?i y?n?ndeki kafalara seslendi?ini s?yleyen K?l??daro?lu, "?al???yoruz, ?retiyoruz, ?al??aca??z ve ?retece?iz. B?t?n bask?lara ra?men yolumuzdan d?nmeyece?iz" dedi.

K?l??daro?lu, Kilyos Sosyal Tesislerinde Vanl? depremzedeleri de ziyaret etti. - ?stanbul (Ankara Haber Ajans?) 07.01.2012 16:11 [3247196]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder