8 Ocak 2012 Pazar

Karabulut: Ergenekon da Savc�lar Su� �retti

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda 11 ay tutukluluk s?resi ard?ndan tahliye edilen Noel Baba Bar?? Konseyi Ba?kan? Muammer Karabulut, Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde a?t??? ancak reddedilen tazminat davas?nda savunma yapan d?nemin Ergenekon savc?lar? Mehmet Ali Pekg?zel, Zekeriya ?z ve Nihat Ta?k?n'?n 'su? imal' etti?inin kan?tland???n? ileri s?rd?.

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda 26 ?ubat 2008 tarihinde tutuklanan Karabulut, 11 ay tutuklu kald?ktan sonra 23 Ocak 2009'da tahliye edildi. T?rk Ortodoks Patrikhanesi Bas?n S?zc?s? Sevgi Erenerol'un i?yerinde yap?lan aramada ele ge?irilen 'Ergenekon- Lobi' belgesinin iddianamede kendisinden ??km?? gibi g?sterildi?ini savunan Karabulut, tahliye olduktan sonra Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davas? a?t?. Bu davaya Ergenekon soru?turmas?n yapan 3 savc?s?n?n da savunma g?nderdi?ini s?yleyen Karabulut, ?u iddiada bulundu:

"Savc? Zekeriya ?z, kendi haz?rlad??? iddianamede Sevgi Erenerol'dan ele ge?irilen belgenin emniyet g?revlilerince yanl??l?kla bana yaz?ld???n? kabul ediyor. Bu sat?rlar, savc?lar?n su? ikrar?d?r. Polis iddianame haz?rlamaz, iddianameyi savc?lar haz?rlar. Savc?lar ilk kez su? imal ettiklerini kabul etmi?tir."

Karabulut'un iddias?na g?re savc? Zekeriya ?z, mahkemeye g?nderdi?i savunmada, "Karabulut ile ilgili b?l?mde emniyetteki ifadesinde yap?lan bir yanl??l?ktan dolay? ayn? dosya kapsam?nda hakk?nda i?lem yap?lan Sevgi Erenerol'dan ele ge?irilen belgenin Muammer Karabulut'tan ele ge?irilmi? gibi emniyet g?revlilerince yanl??l?kla yaz?ld???, ancak bu hatan?n davac?n?n tutuklanmas?yla ve tutukluluk s?resinin uzamas?na neden olmad?" dedi.

Savc? ?z ayr?ca iddianamedeki maddi hata nedeniyle davac? Muammer Karabulut'un herhangi bir zarara maruz kalmad???n? ve tutukluluk nedeninin s?z konusu belge de?il, dosyadaki mevcut di?er deliller oldu?unu vurgulad?.

Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Muammer Karabulut'un a?t??? tazminat davas?n? reddetti

? (Do?an Haber Ajans?) 36 dakika ?nce..  [3248678]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder