8 Ocak 2012 Pazar

Kad�na �iddeti �nleyecek sinyalizasyon Sistemi Bakanlar ...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, kad?na ?iddet olaylar?nda ?zellikle AB ?lkelerinde uygulanan sinyalizasyon sistemi tasla??n?n haz?r oldu?unu ve ?n?m?zdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda imzaya a??laca??n? s?yledi.

A??l?? ve incelemelerde bulunmak ?zere Malatya'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Malatya Valisi Ulvi Saran'? ziyareti s?ras?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Bakar ?ahin, "Kad?na y?nelik ?iddet olaylar?na kar?? elektronik kelep?e" sisteminin ne zaman uygulamaya ge?ilece?ini sormas? ?zerine Bakan ?ahin, ama?lar?n?n ma?dur kad?nlar? korumak oldu?unu belirterek, ??yle dedi:

"Herkese bir kelep?e tak?lacak diye bir ?ey yok, toplumda yanl?? alg?lanmalara vesile oluyor. E?er ?iddete u?ram??sa kad?n, erkekte s?rekli ?iddet uyguluyorsa ve mahkeme uzakla?t?rma karar? vermi?se ve erkek uzakla?t?rma karar?na ra?men bu karara uymuyorsa bunun korunmas?yla ilgili teknik takip sistemi olacak. Buton, sinyalizasyon sistemi, kelep?e, ba?ka bir sistem olur. Biz Avrupa Birli?i ortalamalar?nda ?ngiltere, Avusturya'da sinyalizasyon, kolye ?eklinde olan bir sistem var, orada kelep?e yok. Bir Coll center sistemi ile h?zl? bir ?ekilde mahkeme karar?na uymayan erkek yeniden kad?na zarar verecekse h?zl? bir ?ekilde kolluk kuvvetlerine haber verip onlar?n gelmesini sa?layacak bir haberle?me sistemi bu. Bu temel kanununda bir maddesi, maddede koruyucu ?nleyici tedbirler var, bizim yapmam?z geren var, Sa?l?k Bakanl???'n?n, Adalet Bakanl???'n?n yapmas? gerekenler var. Bu top yek?n bir m?cadele alan?. bu konuyu i? ??i?leri Bakanl???'m?zla anla?t?k. Emniyet Genel M?d?rl???m?z bu konuda kendi altyap?s?n? olu?turuyor ve sinyalizasyon sistemi ile ilgili ne yap?lmas? gerekiyorsa, i? e?itimlerini de ald?lar, Mali destek de haz?r. Bu sistemi Bakanlar kurulunda da ?n?m?zdeki hafta imzaya a??yoruz."

BAKAN ?AH?N'DEN Z.?. A?IKLAMASI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Mudurnu il?esinde rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lan Z.?.'nin 11 ya??nda oldu?u ve 8 ayl?k hamile oldu?u haberi ?zerine inceleme ba?latt?klar?n?, konuyla yak?ndan ilgilendi?ini s?yledi. Bakan ?ahin, olay?n duyulmas? ?zerine kimlikte 11 ya??nda g?z?ken Z.?.'yi telefonla arad???n? ve kendisi ile konu?tu?unu belirterek, "K?z?m?zla, valimizle g?r??t?m. K?z?m?z yakla??k 3 ay ?nce mahkemeye ba?vurmu?; 'Ben 11 ya??nda de?ilim benim kemik ya??m 17 diye" dedi.

Bakan ?ahin, n?fus c?zdanlar?nda ya??n do?ru yaz?lmamas?n?n Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lges'nde ?nemli sorunlardan biri oldu?unu, ?ok ?ocuklu ailelerde n?fus c?zdanlar?n?n ge? ve toplu ??kar?ld???n? anlatt?. Bakan Fatma ?ahin, "Toplu ??kar?ld??? zamanda ortalama bir ya? ?zerinden ger?ek ya?? de?il de n?fus c?zdan? al?n?rken b?yle ?ok yanl?? bir uygulama var, bu yanl???n bug?n bedelini ?d?yor. K?z?m?z ailenin izni ile evlendirilmi? ve resmi nikah olmay?nca ?ok ciddi bir sorun var. Mahkeme ?uan Patnos da devam ediyor. A?r? Valili?i'mizi arad?k mahkemenin bir an ?nce h?zland?r?lmas?n? ve do?umdan ?nce resmi nikah?n k?y?lmas?n? ve takibini istedik. Bizde bakanl?k olarak uzmanlar?m?z? ve m?d?rl???m?z? g?revlendirdik. Onlarda bir ?al??ma ve rapor haz?rl?yor. Ama benim telefonda anlad???m ?yle bir ?iddetin olmamas? kar??l?ks?z bir ?ey yok ama ciddi bir toplumsal sorun bu" dedi.

DHA(MP/?D) - Malatya

(Do?an Haber Ajans?) 26 dakika ?nce..  [3248724]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder