8 Ocak 2012 Pazar

Azer B�lb�l,kazma Karde�ler in ��retmeni Olacakt�

Son G?R?NT?LER?

Antalya'da otel odas?nda ?l? bulunan Azer B?lb?l, bir televizyon kanal?nda yay?nlanmak ?zere ?ekimlerine ?stanbul'da 4 g?n ?nce ba?lanan ve y?netmenli?ini ?mer Korkmaz'?n yapt??? 'Kazma Karde?ler' dizisinde ba?rol oynayacakt?. Azer B?lb?l'?n set arkada?lar? ?l?m haberi ile y?k?ld?. ?ekimleri iptal eden sanat?? dostlar? da B?lb?l'?n ?l?m haberi ?zerine ?stanbul'dan Antalya'ya geldi.

Morgdan yak?nlar? taraf?ndan al?nan Azer B?lb?l'?n cenazesine e?lik eden sanat?? dostlar?, Antalya Havaliman?'nda tarifeli u?ak kargosu ile ?stanbul'a gidecek cenazeyi bekledi.

'Kazma Karde?ler' dizisinin yap?mc?s? Sami Bak?r, Azer B?lb?l'?n Cahit Akcan, Salih I??kl?, Faruk Kartal, Saracettin Yamar ve Mehmet Hanefi Kad?c?k ile birlikte dizide ba?rol? payla?t???n? s?yledi. Babalar? vefat eden 6 karde? aras?nda tek okuyan ve ??retmen olan 'Mehmet' isimli karakterdeki Azer B?lb?l'?n daha sonra k?y?ne d?n?p ??retmenlik yapaca??n?, di?er 5 karde?inin ise s?rekli define pe?inde ko?acaklar?n? kaydeden Bak?r, ?l?m haberinin b?y?k ?z?nt? yaratt???n? s?yledi. Sami Bak?r, "Bug?n ?ekimlere beklerken ac? haberini ald?k. Hepimiz ?ok ?zg?n?z. Allah rahmet eylesin, T?rkiye ?ok ?nemli bir sanat??s?n? kaybetti" dedi.

B?LB?L YER?NE LAT?F DO?AN

Dizide B?lb?l'?n karde?lerini oynayacak olan Salih I??kl?, Cahit Akcan ve Mehmet Kad?c?k ile mafya babas?n?n sevgilisi rol?ndeki Ay?e Top?u, ?ok ?zg?n olduklar?n? ifade etti. ?ekimlerine bir s?re ara verilen dizide, hayat?n? kaybeden Azer B?lb?l'?n yerine ise bir ba?ka t?rk?c? Latif Do?an'?n d???n?ld??? belirtildi.

Otel odas?nda ?l? bulunan sanat?? Azer B?lb?l'?n ?l?m?nde ihmali oldu?u gerek?esiyle g?zalt?na al?nan 24 ya??ndaki garson k?z Sibel A. 'yard?m ve bildirim h?k?ml?l???n? yerine getirmemek' su?lamas?yla adliyeye sevk edildi. Polis merkezinden ??kart?l?rken "Ben hi? bir ?ey yapmad?m, istedi?iniz kadar ?ekin" diyen Sibel A. neden g?zalt?nda oldu?u sorusuna ise "Azer B?lb?l'? ?ok sevdi?im i?in, hayran? oldu?um i?in. Ben ona kalle?lik yapmad?m, onu satmad?m" dedi.

ANT?B?YOT?K KULLANMI?

Polis olayla ilgili soru?turman?n s?rd???n? a??klarken otel odas?nda sanat??n?n kulland??? iddia edilen ilac?n incelemesi tamamland?. Azer B?lb?l'?n kulland??? ilac?n bo?azlar?nda olu?an A?r? ve tahri?ler i?in kullan?lan antibiyotik oldu?u belirtildi.

Ge?en y?llarda Akdeniz ?niversitesi'nde ??kan olaylar?n ??phelilerinden aln?nda 'Z?lfikar d?vmesi' bulunan provokat?r ?mer Ulusoy'un da sanat??n?n hayran? oldu?u ve kald??? otelin ?n?nde birlikte hat?ra foto?raf? ?ektirdi?i ortaya ??kt?. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248307]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder