8 Ocak 2012 Pazar

�l�e Olmak ��in Miting D�zenleyip Horon Teptiler

Trabzon'un D?zk?y il?esine ba?l? ?ay?rba?? Beldesi'nde vatanda?lar "?ay?rba?? il?e olmak istiyor" mitingi d?zenledi. Pankart ta??yan y?resel giysili kad?nlar?n renkli g?r?nt?ler olu?turdu?u mitingte horon tepildi, Ba?bakan'a g?nderilmek ?zere imza topland?.Trabzon'un b?y?k?ehir olmas? halinde beldelerinin mahalle stat?s?ne al?naca?? iddialar? ?zerine belde meydan?nda toplanan ?ay?rba?? sakinleri, ellerinde '7 il?eden daha b?y???z, il?e olmak istiyoruz', 'Biz haz?r?z ya siz', 'Vekillerimizden destek bekliyoruz', '6 bin ki?inin feryad?', 'Kalk?nma k?rsaldan ba?lar', 'Her ?ey ?ay?rba?? i?in' ve '?ay?rba?? i?in g?reve' yaz?l? d?vizler ta??d?. 'Mahalle de?il il?e olmak istiyoruz' ?eklinde slogan atan yakla??k 2 bin ki?i, horon oynad?. Belde ya?ayanlar? il?e olmalar? i?in imza kampanyas? da ba?latt?. Horon halkas?na y?resel k?yafetleriyle kat?lan kad?nlar renkli g?r?nt?ler olu?turdu.

Trabzon'UN EN B?Y?K BELDES?Y?Z

Trabzon'un b?y?k?ehir olmas? halinde beldenin kapanabilece?ine dikkat ?eken ?ay?rba?? K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Dervi? K?ro?lu beldenin n?fusunun 6 bine yakla?t???n? ve il?e yap?lamas? gerekti?ini savundu. Dervi? K?ro?lu, 'Trabzon'un en b?y?k beldesiyiz. D?nya genelinde 23 bin ki?inin ?ay?rba?? do?umlu oldu?u bir ger?ektir. Beldemiz tarihi ge?mi?i olan bir e?itim yuvas?d?r. ?ay?rba??'n?n belde stat?s?nden mahalle stat?s?ne d???r?lmesi i?imize sinmemektedir. Bizler ?ay?rba??'n?n il?e olma hakk?n? her yerde her zaman savunaca??z? dedi.

BELED?YEM?Z?N KAPANMASI HALKI MA?DUR EDECEKT?R

?ay?rba?? Belediye Ba?kan? Ak Partili Hilmi K?ro?lu da, '?limizin b?y?k?ehir olmas? bizleri sevindirir ancak; belediyemizin kapanmas? halk?m?z? tamamen ma?dur duruma d???recektir. 6 bini a?k?n belde n?fusumuzla il?e olmay? hak etti?imizi d???n?yorum? diye konu?tu. Etkinli?e kat?lan D?zk?y Ba??ms?z ?l Genel Meclisi ?yesi Azmi K?ro?lu da, her ?eyin Ba?bakan'?n 2 duda?? aras?nda bitti?ine dikkat ?ekerek, "?ay?rba?? sesini ??kard? m? her yerden duyurur. ?ay?rba??'n?n il?e olmas?na t?m il?eler raz?d?r. ?ay?rba??'n?n il?e olmas?nda hi?bir kriter yoktur. Sadece Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n iki duda?? aras?ndad?r. ?nan?yorum ki ?ay?rba??'n? ma?dur etmeyecektir" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan co?kulu kalabal?k, olays?z bir ?ekilde da??l?rken, belde meydan?nda kurulan bir masada toplanan imzalar?n Ba?bakanl??a g?nderilece?i ??renildi.

(Do?an Haber Ajans?) 52 dakika ?nce..  [3248650]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder