8 Ocak 2012 Pazar

Galatasaray Ma��n�n Ard�ndan

Samsunspor TEKN?K D?REKT?R? PETKOVIC Galatasaray, B?YLE HATALAR YAPARAK KAZANAB?LECE??N?Z B?R TAKIM DE??L

Galatasaray TEKN?K D?REKT?R? TER?M TAKIMIMIZ ?LK YARI KEND?NE YAKI?MAYANI YAPTI, ?K?NC? YARI DA KEND?NE YAKI?ANI YAPTI

HATA SABR?'DE DE??L BENDEYD?

KAL?TEM?Z? ARTIRACAK, B?ZE KATKI SA?LAYACAK B?R ?K? OyunCU ALACA?IZ

Samsunspor Teknik Direkt?r? Vladimir Petkovi?, Galatasaray'a 4-2 ma?lup olduklar? ma??n ard?ndan d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ?unlar? s?yledi

B?yle bir yenilgiden sonra konu?ma yapmak zor. Biz ba?lang??ta y?zde y?z?m?z? g?sterdik. Ama galip gelebilmemiz i?in, bunu 90 dakikada g?stermemiz gerekiyor. ?lk devre bunu iyi becerdik. Y?ksek seviyede, iyi konsantre olarak oynad?k. ?lk devre fazla kuvvet de kaybetmi? olabiliriz. Galatasaray gibi top tekni?i iyi ve pas yapan bir tak?ma kar?? b?yle bireysel hatalar yaparsan?z kazanman?z zor olur. Galatasaray, b?yle hatalar yaparak kazanabilece?iniz bir tak?m de?il. Galatasaray Teknik Direkt?r? Fatih Terim ise, ilk yar?da ?ok k?t? oynad?klar?n? ifade ederek, Tak?m?m?z ilk yar? kendine yak??mayan? yapt?, ikinci yar? da kendine yak??an? yapt? diye ?zetleyebiliriz. Gerek savunmada, gerek h?cumda ilk yar?da ?ok k?t?yd?k. Samsunspor iyiydi. Dedi?im gibi Galatasaray tak?m? ilk yar? yak??t??? gibi oynamad? ve 2-0 geriye d??t?. Ondan sonra yak??t??? gibi oynad?. Kolay de?il geriden gelmek, istekli ve arzulu oynamak. ?nemli bir rakipten ?? puan? ald?k. O y?zden Oyuncular?m?z? ikinci yar? i?in tebrik ediyorum. Samsunspor'u da tebrik ediyorum ilk yar? i?in. ?? puan i?in sevin?liyim. 2-0 geriye d??t?kten sonra Ujfalusi'yi sa? beke, Melo'yu stopere ?ektik. Melo'yu stopere ?ekmek beklenen bir ?ey de?ildi tabii ki. H?cumcu say?s?n? art?rarak ne kadar h?cum istedi?imizi ifade ettik. 2-1 olduktan sonra Melo'dan ileride faydalanmak istedik. Bazen b?yle oluyor i?te dedi.

HATA SABR?'DE DE??L BENDEYD?

Teknik direkt?r Fatih Terim, Sabri a?a?? yukar? bizimle 2-3 antrenmand?r birlikte, ama 10 g?nd?r d?nme sinyali veriyordu. Sabri milli tak?m?n beki. Sabri'den bir devre yararlansam iyiydi, ama olmad?. Sabri'nin aya??yla ilgili problem olmad? ki. Ama bu hatay? ben yapt?m, Sabri de?il. Bundan sonraki ma?lar? d???nerek onu oynatt?k. Ben yapt?m hatay?, Sabri'de bir ?ey yok diye konu?tu. Baz? ma?larda her ?eye ihtiya? oldu?unu belirten Fatih Terim, Devre aras?nda Oyuncular?ma, saha i?inde g?nderece?im haberi an?nda uygulayacaks?n?z dedim. Baz? ma?lar vard?r izah edemezsiniz. O ma??n tek hedefi vard?r, bir ?ekilde ?? puan? almak. ?kinci yar?da Oyunun kontrol?n? bizdeydi. Karab?k'? de yenersek kendi rekorumuzu k?raca??z. En az?ndan yana?t?rm?yoruz, puan? ayn? ?ekilde tutuyoruz. Geriden gelip kazanmay? biliyoruz. Oynamaya ?al???yoruz. Galibiyetin al??kanl?k haline gelmesi ?nemli. Devre aras?nda bir ?eyler payla??k. Bazen b?yle ma?larda ??kacak Oyuncu say?s? fazlala??r. Oyunun 45 dakikas?n? dakika dakika oynamak da b?yle ma?lar? kazanmakta ?nemli bir unsur. Ben hi?bir zaman hakem d?d?k ?almad?k?a pes etmem. Oyuncular?m?za da bunu a??lamaya ?al???yoruz. Kaybedebiliriz, ama hi?bir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz. Kendilerine bunu s?yledim ?eklinde konu?tu.

Melo'nun yeternekli bir Oyuncu oldu?unu da belirten Fatih Terim, Bizim i?in ?nemli Oyunculardan biri. 10 ma? iyi oynuyorsa bir ma? k?t? oynama hakk? da var. Ama biz kendisiniden hep iyisini bekliyoruz. Transfer i?in de u?ra??yoruz. Ba?kan?m?z ve di?er y?neticilerimiz u?ra??yor. Bir iki s?rpriz yapaca??z. Do?ru yerlere do?ru Oyuncular? do?ru paraya almaya ?al???yoruz. Hem alaca??z, hem verece?iz. Kalitemizi art?racak, bize katk? sa?layacak bir iki Oyuncu alaca??z. Atak mevkine Oyuncu alaca??z derken, trafik kazas?nda hayatlar?n? kaybeden Trabzonzsporlu taraftarlara ve Ke?ansporlu futbolculara da rahmet diledi.

Tff'nin akreditasyon kartlar? ile ilgili talimat de?i?ikli?ine de de?inen Terim, A??kcas? Tff'yi kutluyorum. Ben kart? hep takt?m. Takmamazl?k etmedim. ?steklerini yerine getirdim. ??imdeydi, k?t? bir niyetim yoktu. Hep beraber g?zellikleri yakalamam?z laz?m. Benimle bir ilgisi yoktu. Sadece cezas?n? ben yedim. Hep bulundurdum ?st?mde. Tff'yi ald??? karar i?in kutluyorum ifadesini kulland?.

Ujfalusi de, bug?n kendisi ve arkada?lar? i?in enteresan bir ma? oldu?unu belirterek, ?lk devre iki hata ve 2-0 geriye d??t?k. Ancak soyunma odas?nda birbirini motive eden bir tak?m vard?. Ma??n hen?z bitmedi?ini ve bir devresinin daha oldu?unu birbirimize s?yledik. Geriden gelip ma?? ?evirebilecek bir tak?m oldu?umuzu g?sterdik. Ayr?ca ben defans?n her b?lgesinde oynayabiliyorum. Defans?n b?t?n b?lgelerinde oynayabilirim dedi.

Kar?la?mada bir gol kaydeden Sercan Y?ld?r?m ise, Gol hem tak?m i?in, hem de benim i?in g?zel oldu. D?rd?nc? gol? ve ilk gol?m? att?m. Benim a??mdan moral oldu. Benim i?in bu iyi bir ba?lang?? oldu ?eklinde konu?tu. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:20 [3248156]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder