8 Ocak 2012 Pazar

Almanya da Camiye Molotoflu Sald�r�

Almanya'n?n Darmstadt Kenti'nde D?T?B'e ba?l? olarak faaliyetlerin s?rd?ren D?T?B T?rk ?slam Birli?i Merkez Camii, kimli?i bilinmeyen ki?iler taraf?ndan kundaklanmaya ?al???ld?. Darmstadt polisi, Riedstrasse'deki k?lt?r merkezinin cami olarak kullan?lan b?l?m?ne yan?c? madde at?ld???n?, alevlerin kendili?inden s?nd???n? ve binan?n pencere cam?n?n k?r?ld???n?, duvarda sadece is kald???n? bildirdi. Yang?nla ilgili geni? ?apta soru?turma ba?lat?laca??n? bildiren Darmstadt polisi, cami ve ?evresinde g?venlik ?nlemlerinin artt?r?laca??n? duyurdu.

?K? K??? KO?ARAK KA?MI?

Geceleyin internet ba??nda iken bir patlama sesi duydu?unu vurgulayan D?T?B Merkez Camii Din G?revlisi Kerim ??kr? ?nl? "Caminin yan?ndaki binada ailemle kal?yorum. Patlama sesi duyunca ?nce r?zgarl? havan?n bunu yapt???n? sand?k. E?im buna ra?men merak edip pencereye ko?tu. ?ki ki?inin yoldan ko?arak gitti?ini s?yledi. Camlar? a??p ?evreye bakt?m, hi? bir?ey fark edemedim. Sabah namaza gitmek i?in camiye gidince pencerenin cam?na molotof at?ld???n?, yak?lmak istendi?ini g?r?nce Ba?kan Fuat Kurt'u haberdar ettim" dedi.

DOSTLU?UMUZA G?LGE D???REMEZLER

Olay? duyunca polisi arad???n? s?yleyen D?T?B Merkez Camii Ba?kan? Fuat Kurt, kundaklama giri?imlerini sert dille k?nayarak, "Polisler inceleme yapt?lar. Su?lular? yakalamak i?in ?al??acaklar?n? s?ylediler. Polis, kar??m?zdaki fabrikan?n kap?s?nda n?bet tutan kap?c?n?n, camiye giren iki ki?iyi g?r?nce d?d?k ?ald???n?, bu nedenle bu eylemi yapan ki?ilerin acele edip ka?malar?n?n kundaklamay? ba?ar?s?z k?ld???n? belirtti. Kentimizde t?m dinlerin bar???? bir ?ekilde ya?ad??? ho?g?r?l? ve a??k bir atmosfer vard?r. Her insan?n kendi dini inan?lar?na g?re ya?amas? hukuk devletinin t?m imkanlar?yla savunulmal?d?r. Bu eylemler bizim dostlu?umuza g?lge d???remez" dedi. (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 18:05 [3247609]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder