8 Ocak 2012 Pazar

Alanya yelkenli den Kazanacak

*- Alanya'da Goldcity Turizm Kompleksi ve Akdeniz Yelken Kul?b? i?birli?iyle ba?lat?lan 'Gold Sailing' projesi kapsam?nda g?nl??? 100 Euro'dan yelkenli turlar? d?zenlenecek.

AKDEN?Z Yelken Kul?b? ve Goldcity Turizm Kompleksi'nin ortakla?a ba?latt??? 'Gold Sailing' projesiyle Alanya yelkenli turizmine a??l?yor. Proje her biri 350 bin Euro de?erinde 2 yelkenli ile ba?lat?ld?. Yaz sezonunda yelkenli say?s?n?n 10'a ??kar?lmas? hedeflenen projede, g?nl?k ve haftal?k yelkenli turlar?n?n yan? s?ra uluslararas? ge?erlili?i olan yelkenli e?itimi de verilecek. Akdeniz Yelken Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi ve proje e?itmeni Marina Holkina, e?i Igor Holkina ile birlikte yelkenli kaptanl??? ve e?itmenli?i yapacaklar?n? s?yledi.

HERKES DEN?ZE A?ILACAK

B?lgede bu projenin ilk defa ger?ekle?tirildi?ini belirten Holkina, "Yelkenli turizmi i?in iklim, deniz ve turizmin bir arada olmas? nedeniyle Alanya'y? se?tik. Alanya, yelkenli geziler d?zenlenebilecek en iyi hava ?artlar?na sahip ba?l?ca yerlerden birisi. Daha ?nce bu b?lgede yelkenli turizminin yap?lmamas? bizi ?a??rtt?" dedi. Yelkenli turizminin d?nyan?n bir?ok yerinden yap?ld???na i?aret eden Holkina, "Proje herkesin denize a??lmas?n? sa?layacak. Saatlik, g?nl?k ve haftal?k yelkenli gezileri d?zenleyerek d?nyada sadece zenginlerin ula?abildi?i yelkenliyi t?m turistlerin hizmetine sunaca??z" diye konu?tu.

KIBRIS'A TURLAR D?ZENLENECEK

Marmaris, Bodrum ve K?br?s'a turlar d?zenlenece?ini anlatan Holkina isteyenlere de yelkenli e?itimi verilece?ini kaydetti. E?itimi ba?ar?yla bitirenlerin uluslararas? denizlerde kullanabilece?i sertifikaya sahip olaca??n? vurgulayan Holkina, "T?rkiye Yelkenli Federasyonu i?birli?inde uluslararas? amat?r yelkenli yar??lar? d?zenlemeyi d???n?yoruz. Amac?m?z d?nyada pop?ler olan yelkenli hobisini Alanya'ya yerle?tirmek. Alanya bu a??dan ciddi bir potansiyele sahip. Turizm kapasitesi yelken turizminin yap?lmas?na olanak sa?l?yor" dedi.

ALTERNAT?F TUR?ZM ?MKANI

Goldcity Turizm Kompleksi Genel Koordinat?r? G?l?in G?ner ise, konaklama, deniz, kum ve g?ne? anlay???n?n d???na ??kmak ad?na s?z konusu projeyi ba?latt?klar?n? kaydetti. G?ner, turizmdeki ?e?itlili?i ve kaliteyi art?rmak amac?yla yapt?klar? proje sayesinde turistlere Alanya'n?n sahip oldu?u en b?y?k de?erlerden biri olan Akdeniz'in e?siz g?zelli?ini de sunma imkan? yakalayacaklar?n? s?yledi. Yelkenli turlar?n g?nl??? 100 Euro, haftal??? ise 600 Euro olarak belirlendi. Uluslararas? sertifika verilecek olan e?itimin ?creti ise 1000 ile 2000 Euro aras?nda de?i?ecek. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248394]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder