8 Ocak 2012 Pazar

Ego dan Ya�l� Kart Sahiplerine �a�r�

Ankara B?y?k?ehir Belediyesi'ne ba?l? EGO Genel M?d?rl???, ya?l? kartlar?nda 2012 y?l?nda kullan?lacak bandrollerin en ge? Ocak ay? sonuna kadar yenilenmesi i?in ?a?r?da bulundu.

60 ya? ?st? vatanda?lar?n kulland?klar? ya?l? kartlar?, B?y?k?ehir Belediyesi Hizmet Binas? giri? kat?nda bulunan Halkla ?li?kiler Birimi'nden istenildi?i zaman al?nabilirken, her y?l yenilenmesi gereken bandroller Metro ve Ankaray'daki bilet gi?elerinden Ocak ay?n?n son g?n?ne kadar temin edilebiliyor. 2011 y?l?nda ya?l? kart? sahibi olarak bu hizmetten faydalanan ki?ilerin ma?dur olmamak i?in en k?sa s?rede bandrollerini yenilemeleri gerekiyor. Ba?kentli 60 ya? ?st? vatanda?lar?n sosyal hayata daha ?ok

kat?lmalar?n? sa?lamak i?in da??t?lan "ya?l? kartlar?"ndan ge?en y?l 83 bin 704 ki?inin faydaland???n? belirten B?y?k?ehir Belediyesi EGO Genel M?d?rl??? yetkilileri, bu vatanda?lar?n ma?dur olmamak i?in Ocak ay? sonuna kadar bandrollerini yenilemeleri gerekti?ini vurgulad?lar.

Yetkililerin verdi?i bilgiye g?re, ya?l? kartlar? 60 ya??n? doldurup 61 ya??ndan g?n alan vatanda?lara n?fus c?zdan? ve bir adet vesikal?k foto?rafla EGO Halkla ?li?kiler Birimi'ne ba?vurmalar? halinde bir defaya mahsus kal?c? olarak veriliyor. Ya?l? kart?n? alan vatanda?lar, belediye otob?slerinden her g?n 10.00 ile 16.00 ve 19.00 ile 24.00 saatleri aras?nda ?cretsiz olarak yararlanmak i?in ise her y?l ba??nda ya?l? kart? ?zerine yap??t?r?lan bandrol? yeniliyor. Bu y?l Belediye Meclisi taraf?ndan 70

lira olarak belirlenen bandroller, Metro ve Ankaray'daki bilet gi?elerinden temin edilebiliyor. Bir defaya mahsus ?cretsiz verilen ya?l? kartlar?n?n kaybedilmesi durumunda ise kart sahibinden usuls?z kullan?mlar? ve tekerr?r kartlar? engellemek i?in iki kat? ?cret kar??l??? 140 lira al?n?yor. Ba?kentliler bu hizmetle ilgili Hipodrom Caddesi No: 5 adresinde bulunan EGO Genel M?d?rl??? Bas?n Yay?n Halkla ?li?kiler ?ube M?d?rl???'nden ya da 507 14 83 numaral? telefondan bilgi alabiliyor.

ENGELL? KARTLARI

Engelli kartlar?n?n ise yine hizmet binas?nda bulunan Engelliler Birimi'nden verildi?ini belirten yetkililer, "Sa?l?k raporunun asl? ve 1 adet fotokopisi, 1 adet n?fus c?zdan? fotokopisi, 1 adet foto?raf, 1 adet ikametgah belgesi ve EGO kart bas?m ?creti ile ba?vurduklar? takdirde y?zde 60 ve ?zeri engellilere serbest kart, y?zde 60 ve alt? engellilere ise indirimli kart veriyoruz. Bu belgeleri getirdikleri ve ?creti ?dedikleri takdirde ayr?ca EGO'ya gitmelerine gerek kalm?yor, biz buradan t?m

i?lemlerini hallediyoruz" dediler. - AnkaraCapturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder