8 Ocak 2012 Pazar

Azer B�lb�l �n Son G�r�nt�leri

G?ll?k Caddesi ?zerinde bulunan 'Max Taverna' adl? gece kul?b?nde iki haftad?r sahneye ??kan Azer B?lb?l, kald??? 3 Y?ld?zl? Mostar Otel'in 408 no'lu odas?nda ?l? bulundu. ?arampol Caddesi'ndeki otel odas?nda ??plak halde cesedi bulunan sanat??n?n ??pheli ?l?m? ?zerine Antalya Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ubesi Cinayet B?ro Amirli?i ekiplerinin ba?latt??? soru?turma ?ok y?nl? olarak s?rd?r?l?yor.

YEREL KANALA KONUK OLDU

Sanat?? Azer B?lb?l'?n, ?l?m?nden ?nceki son g?r?nt?leri ortaya ??kt?. Ge?en 29 Aral?k g?n? Antalya'da uydu ?zerinden yay?n yapan Akdeniz TV'de yay?nlanan 'Nihat Arslan ?ov'a konuk olan Azer B?lb?l'?n, program ?ncesinde kalp rahats?zl???na dair belirtiler g?sterdi?i iddia edildi.

Program?n yap?mc?s? ve sunucusu Nihat Arslan, Azer B?lb?l'?n kuliste bir ara elini kalbine g?t?rd???n? belirterek, 'Bug?nlerde g??s?mde sanc? oluyor. Hay?rd?r in?allah' dedi?ini s?yledi. Azer B?lb?l, konuk oldu?u programda 2 t?rk? s?yledikten sonra ayr?ld?.

M?Z?K D?REKT?R? UYU?TURUCU YOK

Adli T?p Kurumu morgunda bulunan Azer B?lb?l'?n cenazesine savc? taraf?ndan ??le saatlerinde otopsi yap?ld?. Morg ?n?nde bekleyen B?lb?l'?n 11 y?ll?k m?zik direkt?r? Mehmet Duran, uyu?turucu ve cinsel g?c? art?r?c? hap iddialar?n? yalanlad?.

Sanat??n?n 22'nci alb?m? 'Duygular?m'? ge?en hafta ??kard???n? ve alb?mdeki 'Karakolluk olurum' ?ark?s?na klip ?ekti?ini belirten Mehmet Duran, "Klip, bir hafta sonra televizyonlarda yay?nlanmaya ba?layacakt?. Onun mutlulu?unu ya??yordu. ?ok k?ymetli, insanlar? seven biriydi. Bug?nlerine hep ?al??arak, didinerek geldi. O i?imizden biriydi" diyerek ?z?nt?s?n? dile getirdi. Her gece tavernadan ??kt?ktan sonra otele birlikte geldiklerini anlatan Mehmet Duran, ?unlar? s?yledi:

"O gece yine saat 01.00 gibi otele geldik. Azer saat 14.00 gibi kalkard?. Biraz ge? kal?nca cep telefonuyla arad?m. Cevap vermeyince resepsiyona ge?ip otel g?revlisine aratt?m. Ancak, cevap vermeyince yedek anahtarla odas?na girdim. Yorgan ?st?ndeydi. Hemen a?t?m y?z?n?, morarma ba?lam??t?. Hemen ambulans ?a??rd?k. 112 g?revlileri, ilk inceleme ard?ndan kalp krizi sonucu ?ld???n? bildirdi. Zaten Azer'in ritm bozuklu?u vard?. ?stanbul'a d?n??te bir kalp operasyonu ge?irecekti. ?la? ya da uyu?turucu kulland??? y?n?ndeki iddialara ihtimal vermiyorum. Azer B?lb?l, 2 y?ld?r alkol bile alm?yordu. Savc?l?ktan ??kacak rapor bunu do?rulayacakt?r."

SAVCI YABANCI MADDE YOK

Otopsi yapan N?bet?i Cumhuriyet Savc?s? Mustafa ?eraz, yap?lan ilk incelemede herhangi bir yabanc? maddeye rastlanmad???n? anlat?rken, "Kalp damarlar?ndan ikisinin t?kal? oldu?u belirlendi. Ancak, v?cutta herhangi bir yabanc? madde olup olmad??? v?cuttan al?nan ?rneklerin toksikolojik sonu?lar?n?n gelmesiyle kesin olarak ortaya ??kacak. Bu da en az bir hafta s?rer." dedi.

GER?EK ADI S?BUTAY KESG?N

Kars'ta 1969'da d?nyaya gelen Azer B?lb?l (S?butay Kesgin), daha sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya yerle?ti. M?zik ya?ant?s?na 'Garip Yolcu' alb?m? ile ba?layan B?lb?l, daha sonra halk m?zi?i- arabesk tarz?nda 'Yalan Olur', 'Ben Sana Vurgunum', 'F?rat' gibi alb?mleri ile m?zik ya?ant?s?na devam ederken 1996 y?l?nda ??kard??? 'Ben Babay?m' adl? alb?m? ile ??k?? yakalad?. Bu alb?mde yer alan 'Yaraland?n m? Ey Can' ve 'Dokunmay?n ?ok Fenay?m' adl? ?ark?lar?yla b?y?k ses getirdi.

15 ?ubat 2001 tarihinde evinde kokain partisi d?zenledi?i i?in 10 ay hapis cezas? alan ve bu cezas? paraya ?evrilen B?lb?l, ge?en y?l bir r?portaj?nda, "18 ay uyu?turucu tedavisi g?rd?m. 1.5 y?ld?r da temizim. Art?k o g?nleri anmak bile istemiyorum." demi?ti.

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:46 [3247106]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder