8 Ocak 2012 Pazar

New York ta Tabutlu Protesto

ABD'de, gelir da??l?m? e?itsizli?i, ekonomik kriz ve i?sizli?e kar?? binlerce ki?inin giri?imiyle ba?lat?lan 'Wall Setreet'i ??gal Et' eylemcilerinin hedefi bu kez ABD Ba?kan? Barack Obama oldu. Obama'n?n 2012 y?l? i?in Ordu b?t?e ve prosed?rlerini belirleyen, ter?ristlere yard?m eden Amerikan vatanda?lar?n?n, Amerikan topraklar?nda yakalan?p Guantanamo'da s?resiz tutuklu kalmas?n?n ?n?n? a?acak Ulusal Savunma Yetki Yasas?'n? (National Defense Authorization Act) imzalamakla, 'anayasal haklar? katletti?ini' ?ne s?ren bir grup protestocu New York sokaklar?nda tabutlu eylem ger?ekle?tirdi.

ABD'de, gelir da??l?m? e?itsizli?i, ekonomik kriz ve i?sizli?e kar?? binlerce ki?inin giri?imiyle ba?lat?lan 'Wall Setreet'i ??gal Et' eylemcilerinin hedefi bu kez ABD Ba?kan? Barack Obama oldu. Obama'n?n 2012 y?l? i?in Ordu b?t?e ve prosed?rlerini belirleyen, ter?ristlere yard?m eden Amerikan vatanda?lar?n?n, Amerikan topraklar?nda yakalan?p Guantanamo'da s?resiz tutuklu kalmas?n?n ?n?n? a?acak Ulusal Savunma Yetki Yasas?'n? (National Defense Authorization Act) imzalamakla, 'anayasal haklar? katletti?ini' ?ne s?ren bir grup protestocu New York sokaklar?nda tabutlu eylem ger?ekle?tirdi.

ABD Ba?kan? Barack Obama'n?n s?z konusu yasay? imzalamas?yla, ?lkede anayasal haklar?n tabuta kondu?una ili?kin konu?malar yapan g?stericiler, eylemlerinde simgesel bir siyah tabut ta??d?. Simgesel tabutu, New York Borsas?'n?n i?lem g?rd??? Wall Street ?zerinde bulunan ilk ABD Ba?kan? George Washington'un heykeli ?n?ne b?rakan g?stericiler daha, sloganlar e?li?inde tabutu New York sokaklar?nda dola?t?rd?.

Amerika'da insan haklar? gruplar?n?n yo?un tepkisini ?eken ve ?ok tart???lan Ulusal Savunma Yetki Yasas?, eski Ba?kan Bush d?neminde y?r?rl??e giren ve 11 Eyl?l sald?r?lar? sonras?nda uygulamaya konan insan haklar? ihlallerine imkan veren yasalar?n devam? niteli?inde. Amerikan yurtta?lar? d???ndaki d?nya vatanda?lar?n? hedefleyen yasa, baz? sivil ?rg?tlere g?re, istendi?i takdirde Amerikan h?k?metine kendi vatanda?lar?n? da tutuklama ve i?kence yapma yetkisi veriyor.

Obama'n?n Y?lba?? ak?am? imzalad??? yeni yasayla, Amerikan h?k?metine tehdit olarak g?rd??? ya da kendisi aleyhine Twitter, Facebook gibi sosyal medya ortamlar?nda konu?anlar? ter?r su?lusu ??phesiyle tutuklama ve askeri mahkemelerde yarg?lama yetkisi veriyor. Ulusal Savunma Yetki Yasas?n?n 's?resiz tutukluluk' ba?l?kl? maddesinin D bendinde ter?r ??phelileri herhangi bir kan?ta ya da mahkeme karar?na gerek duyulmaks?z?n ve avukat, mahkeme ve j?ri hakk?ndan mahrum tutularak tutuklanabilecek ve i?kence g?rebilecek. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:28 [3248163]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder